TV žiūrovų auditorijos tyrimo privatumo politika

PASIDALINK

TNS LT, UAB

TV ŽIŪROVŲ AUDITORIJOS TYRIMO

PRIVATUMO POLITIKA

 

Asmens duomenų valdytojas


Šį TV žiūrovų auditorijos tyrimą atlieka TNS LT, UAB, kuris yra duomenų valdytojas.

Oficialus įmonės pavadinimas – TNS LT, UAB

Įmonės kodas- 124499452

Registracijos adresas – V. Mykolaičio – Putino g. 10-44, Vilnius

Korespondencijos adresas – M. Valančiaus g. 1A, Vilnius

Duomenų apsaugos pareigūnas - Rūta Apeikytė, gdprlt@kantar.com

Prašome atidžiai perskaityti šią privatumo politiką

 

Teisėtas asmens duomenų rinkimas ir naudojimas

 

1. Šioje politikoje paaiškinama, kaip mes renkame, saugome ir naudojame asmens duomenis, kuriuos jūs pateikiate, kai dalyvaujate TV žiūrovų auditorijos tyrime.

2. Sudarydami sociologinio tyrimo bendradarbiavimo sutartį, turėsite nurodyti šią asmeninę informaciją: šeimos narių vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai, gimimo datos, gyvenamoji vieta (adresas), kontaktinis telefono numeris, turima TV įranga. 

3. KANTAR TNS taip pat prašo sociologinio tyrimo (TV žiūrovų auditorijos rodiklių pateikimas apie TV kanalus) atlikimo tikslu tokius duomenis: lytis, šeimyninė padėtis, amžius, namų ūkyje gyv. asmenų skaičius, kalba namuose, tautybė, socialinis statusas: išsilavinimas, dirba/nedirba, studijuoja/nestudijuoja, pareigos (vadovauja/nevadovauja), šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, turimas turtas (nekilnojamas ir kt.); televizorių skaičius namuose, gyvenamosios vietovės dydis, regionas, TV signalo priėmimo tipas, ar yra pagrindinis pajamų gavėjas šeimoje, ar yra pagrindinis pirkėjas šeimoje.

4. Mes naudojame šiuos demografinius duomenis parinkdami, atlikdami TV žiūrovų sociologinį tyrimą.

5. Informacija surinkta TV žiūrovų auditorijos tyrimo metu naudojama TV erdvei analizuoti, TV kanalų auditorijai nustatyti, pateikti rinkai informaciją apie Lietuvos TV žiūrovo sociodemografinį profilį, jo prekių ir paslaugų vartojimą.

6. TV žiūrovų auditorijos tyrimo duomenys surenkami programinės įrangos TV metrų aparatų, fiksuojančių kiekvieno namų ūkio nario televizijos žiūrėjimo trukmę bei žiūrimo TV kanalo audio signalą, pagalba.

7. TV metrų aparatai yra instaliuojami Lietuvos namų ūkiuose, atrinktuose pagal demografinius ir techninius kriterijus taip, kad reprezentuotų visus Lietuvos gyventojus, turinčius TV.

8. Su tyrime dalyvaujančiais asmenimis jų nurodytu registracijoje tel. numeriu arba el. paštu galime susisiekti dėl laimėjimų loterijoje, dėl technologinių nesklandumų, kai neveikia mūsų programinė įranga, dėl programinės įrangos atnaujinimo arba pakeitimo, dėl jų pateiktų duomenų profilio anketoje verifikavimo ir patvirtinimo, dėl narystės nutraukimo priežasčių sužinojimo.

9. Mes niekada nepateikiame klaidingos informacijos apie save ar savo veiklą. Jeigu tariamai iš mūsų gavote su jumis susijusį el. laišką, praneškite mums apie tai, kaip nurodyta toliau skyrelyje „Kaip su mumis susisiekti“.

 

Trečiosios šalys ir tarptautinis duomenų perdavimas


1. Galite būti tikri, kad mes apsaugosime jūsų privatumą. Be jūsų sutikimo mes niekam neteiksime jūsų asmens duomenų, nebent tai būtų daroma tik tyrimų tikslais arba reikalaujama pagal įstatymus. Tokie duomenys yra jūsų vardas, pavardė ir el. pašto adresas.

2. Ginčų atveju galime perduoti jūsų duomenis teisės konsultantams.

3. Perduodami duomenis į užsienį arba už EEE ribų, mes taikysime apsaugos priemones, kad užtikrintume duomenų perdavimo teisėtumą pagal ES duomenų apsaugos teisę ir saugumą.

4. Jūsų asmens duomenis gali rinkti, saugoti, perduoti ar tvarkyti WPP grupei priklausančios įmonės arba trečiosios šalys paslaugų teikėjos su tyrimais susijusiais tikslais, pavyzdžiui, duomenų tvarkymo, loterijos ar kitų EEE teritorijoje ir už jos ribų teikiamų paskatų tikslais. Visos jos pagal sutartis yra įpareigotos saugoti informacijos, kurią jos surenka ir atskleidžia mums arba kurią surenkame mes ir atskleidžiame joms, slaptumą ir privalo ją apsaugoti taikydamos saugumo standartus ir praktiką, analogišką mūsų standartams ir praktikai.

 

Konfidencialumo ir pramonės sektoriaus reikalavimai


1. Mes imamės tinkamų technologinių ir organizacinių priemonių, kad apsaugotume mums pateiktus asmens duomenis jų perdavimo metu ir juos gavus. Mūsų saugumo procedūros atitinka visuotinai priimtinus komercinius standartus, kurie taikomi asmens duomenų apsaugai.

2. Visi mūsų darbuotojai pagal sutartis yra įpareigoti vadovautis mūsų konfidencialumo, saugumo ir privatumo taisyklėmis bei procedūromis.

 

Asmens duomenų tikslumas


1. Mes imamės visų pagrįstų priemonių, kad užtikrintumėme mūsų žinioje esančių ar kontroliuojamų ir nuolat naudojamų asmens duomenų tikslumą, išsamumą, naujumą ir aktualumą remdamiesi naujausia jūsų ir (arba) mūsų kliento mums pateikta informacija.

2. Mes jumis pasikliauname ir tikimės, kad padėsite užtikrinti savo asmens duomenų tikslumą, išsamumą ir naujumą sąžiningai atsakydami į mūsų klausimus; jūs taip pat turite informuoti duomenų valdytoją apie visus jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

 

Vaikų duomenų rinkimas

 

1. Kai renkame vaikų (visų asmenų, kurie duomenų rinkimo momentu yra jaunesni nei 16 metų) duomenis, reikalaujame vieno iš jų tėvų ar teisėto globėjo sutikimo.

2. Suabejojus, ar tikrai gavome teisėto globėjo ar vieno iš tėvų sutikimą, galime paprašyti patikrinti sutikimą davusio asmens tapatybę, taip pat toks asmuo privalo patvirtinti, kad kito iš tėvų ar globėjo sutikimas nėra būtinas.

3. Sutikimus rinksime „atspausdink ir nusiųsk“ metodu.  Mes pateiksime sutikimo formą, o vienas iš tėvų ar tėvai ar teisėti globėjai ar vienas iš globėjų turės tinkamai ją užpildyti, atspausdinti, pasirašyti ir persiųsti paštu, faksu ar nuskenuoti ir išsiųsti elektroninėmis ryšio priemonėmis.

 

Asmenų teisės


1. Norėdami susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes saugome, turite raštu pateikti prašymą toliau skirsnyje „Kaip su mumis susisiekti“ nurodytu el. pašto arba pašto adresu.

2. Pagal galiojančius ES duomenų apsaugos teisės aktus jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, saugomais mūsų sistemose, reikalauti juos ištaisyti ar ištrinti, nebent dėl teisėtų interesų mes turėtume priežasčių toliau juos tvarkyti.

3. Jūsų duomenys mes ištrinsime arba ištaisysime per 96 val. nuo Jūsų nurodymo gavimo.

4. Jeigu mes saugome jūsų asmens duomenis, nuo 2018 m. gegužės 25 d. jūs taip pat turite šias teises:
    • teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
    • teisę atšaukti sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

5. Gavę jūsų pranešimą, kad norite pasinaudoti kuria nors iš šių teisių, atsakymą pateiksime per 4 savaites. Apie šiuos pakeitimus mes taip pat informuosime trečiąsias šalis, kurioms perdavėme jūsų asmens duomenis. Jums gali būti suteikta galimybė susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti, pakeisti arba ištrinti, jeigu jie yra netikslūs.

 

Duomenų saugojimas ir išsaugojimas


1. Asmens duomenys bus saugomi tiek, kiek tai yra tinkama atsižvelgiant į numatytą ir teisėtą duomenų naudojimo būdą ir sudarytą sutartį;

2. Nebereikalingi asmens duomenys bus šalinami tokiu būdu, kad jų konfidencialumui nekiltų joks pavojus.

3. Įgyvendinant įmonės verslo tęstinumo planą bei įstatymų reikalavimais, mūsų elektroninėms sistemoms yra sukuriamos atsarginės kopijos ir jos yra archyvuojamos. Šie archyvai yra saugomi numatytą laikotarpį griežtai kontroliuojamoje aplinkoje. Pasibaigus galiojimui, duomenys ištrinami, o fizinės laikmenos sunaikinamos, kad duomenys būtų visiškai ištrinti.

 

Pranešimas apie esminius pakeitimus


1. Mes nuolat peržiūrime savo privatumo politiką, kartais ji gali būti keičiama. Šiame tinklalapyje mes visada skelbiame naujausią jos versiją. Taip pat nurodome, kada ši politika buvo paskutinį kartą atnaujinta.

2. Sukurta: 2018-05-09.

3. Paskutinį kartą atnaujinta: 2019-02-07.

 

Automatizuotas sprendimų priėmimas / profiliavimas


1. Tam tikromis aplinkybėmis mes vykdome su jumis susijusį automatizuotą sprendimų priėmimą arba profiliavimą. Tačiau daugumoje atvejų dėl jūsų nebus priimti jokie teisiškai reikšmingi sprendimai. Jūs turite teisę pateikti skundą, jeigu dėl jūsų priimtas automatizuotas sprendimas turi juridinę reikšmę. Jeigu dėl to turite klausimų, susisiekite su mumis.

 

Kaip su mumis susisiekti.


TNS LT, UAB

M.Valančiaus g. 1A, Vilnius

Duomenų apsaugos pareigūnas - Rūta Apeikytė, gdprlt@kantar.com

Su duomenų apsaugos pareigūnu taip pat galite susisiekti paštu, siųsdami laišką aukščiau nurodytu adresu ir adresuodami jį duomenų apsaugos pareigūnui.