Privatumo politika. Apklausa telefonu

PASIDALINK

TNS LT, UAB

APKLAUSA TELEFONU

Privatumo politika

 

Asmens duomenų valdytojas

 

Šį interneto auditorijos tyrimą atlieka TNS LT, UAB, kuri yra duomenų valdytojas.

Oficialus įmonės pavadinimas – TNS LT, UAB

Įmonės kodas- 124499452

Registracijos adresas – V. Mykolaičio – Putino g. 10-44, Vilnius

Korespondencijos adresas – M. Valančiaus g. 1A, Vilnius

Duomenų apsaugos pareigūnas - Rūta Apeikytė, gdprlt@kantar.com

Prašome atidžiai perskaityti šią privatumo politiką.

 

Teisėtas asmens duomenų rinkimas ir naudojimas


1. Jūsų asmens duomenis renkame, norėdami atlikti viešosios nuomonės tyrimus.

2. Kai susisiekiame su Jumis, paprastai el. paštu, paštu, telefonu arba asmeniškai, tai darome norėdami pakviesti Jus dalyvauti viešosios nuomonės apklausoje telefonu. Kartais galime susisiekti su Jumis ir dėl vieno iš šių kitų tikslų:

 

Atvejis

Tikslas

Renkami ir (arba) tvarkomi duomenys

Teisinis pagrindas

Tolesnis tyrimas

Pakartotinis susisiekimas su Jumis dėl dalyvavimo tolesniame tyrime

Kontaktinė informacija, unikalus identifikatorius, apklausos data

Sutikimas –pakviesime Jus dalyvauti tolesniame tyrime tik tuo atveju, jeigu leidote mums pakartotinai su Jumis susisiekti.

Perskambinimai dėl kokybės kontrolės

Interviu vykdytojų darbo kokybės įvertinimas

Kontaktinė informacija

Teisėti interesai – turime teisėtą interesą įvertinti interviu vykdytojų darbo kokybę.


3. Kai dalyvaujate mūsų apklausoje, galime Jūsų teirautis įvairios informacijos, įskaitant, pavyzdžiui, Jūsų asmenines nuomones ir demografinę informaciją, kaip Jūsų amžius ir namų ūkio sudėtis. Jūs bet kuriuo metu galite atsisakyti atsakyti į bet kuriuos klausimus arba pasitraukti ir nebedalyvauti tyrime.

4. Mes niekada klaidinančiai nepristatome nei savęs, nei savo veiklos. Jeigu gavote neva mūsų siųstą el. laišką, kuris Jums kelia nerimą, prašome mums apie tai pranešti, kaip nurodyta žemiau pateiktoje nuorodoje „Kaip su mumis susisiekti“.

 

Trečiosios šalys ir duomenų perdavimas


1. Galime užtikrinti, kad saugosime Jūsų privatumą. Negavę Jūsų sutikimo, niekam neatskleisime Jūsų asmens duomenų, išskyrus tuos atvejus, kai jų reikia tyrimo tikslais arba kai to reikalauja įstatymai. Tai apima Jūsų vardą bei pavardę ir el. pašto adresą.

2. Jūsų asmens duomenis gali rinkti, laikyti, perduoti arba tvarkyti mūsų susijusios bendrovės, priklausančios WPP grupei, arba trečiosios šalys-paslaugų teikėjos su tyrimu susijusiais tikslais, tokiais kaip duomenų tvarkymas, tiek Europos ekonominėje erdvėje (EEE), tiek ir už jos ribų. Visos jos sutartimis įpareigojamos laikyti konfidencialiai bet kokią informaciją, kurią jos surenka ir atskleidžia mums arba kurią mes surenkame ir atskleidžiame joms, taip pat privalo ją apsaugoti pagal tokius pat, kaip mūsų, saugumo standartus ir praktiką.

3. Kai šie duomenys perduodami iš vienos valstybės į kitą arba už EEE ribų, taikysime apsaugos priemones, kad duomenys būtų perduodami tik teisėtu būdu, laikantis ES duomenų apsaugos teisės aktų ir saugiai.

 

Konfidencialumo reikalavimai

 

1. Mes taikome atitinkamas technologines ir organizacines priemones, kad apsaugotume mums pateiktus asmens duomenis tiek juos perduodant, tiek po to, kai juos gavome. Mūsų saugumo procedūros atitinka bendrai priimtus komercinius standartus, taikomus asmens duomenų apsaugai. Deja, joks duomenų perdavimas negali būti 100 % saugus. Dėl to, nors stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti arba garantuoti bet kokios informacijos, kurią mums perduodate arba kuri pateikiama per mūsų internetinius produktus ar paslaugas, saugumo, todėl jūs tai darote savo rizika. Gavę Jūsų perduodamus duomenis, taikysime pagrįstas priemones, kad užtikrintume savo sistemų saugumą.

2. Visi mūsų darbuotojai sutartimis įpareigojami laikytis mūsų politikos ir procedūrų dėl konfidencialumo, saugumo ir privatumo.

3. Mes laikomės šių standartų ir reikalavimų vykdomai veiklai:

  •           ESOMAR profesinio elgesio kodeksų;

Tikslumas

 

1. Taikysime visas pagrįstas priemones, kad mūsų turimi arba valdomi ir nuolat naudojami Jūsų asmens duomenys būtų tikslūs, išsamūs, aktualūs ir tinkami, pagrįsti naujausia informacija, kurią mums pateikėte Jūs ir (arba) mūsų klientas.

2. Tikimės, jog padėsite mums užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tikslūs, išsamūs ir aktualūs, sąžiningai atsakydami į mūsų klausimus; Jūs esate atsakingi už tai, kad duomenų valdytojas (arba mes, arba, dažniau, mūsų klientas) būtų informuotas apie bet kokius Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

 

Vaikų duomenų rinkimas


1. Tikslingai niekada nekviečiame dalyvauti tyrimuose jaunesnių nei 16 metų amžiaus vaikų, negavę sutikimo. Jei konkrečiam projektui būtina ir tinkama tiesiogiai įtraukti jaunesnius nei 16 metų amžiaus vaikus, imamės priemonių užtikrinti, kad mums būtų suteiktas atsakingo suaugusio asmens leidimas.

 

Neskelbtinų duomenų rinkimas


1. Savo apklausoje galime rinkti neskelbtinus asmens duomenis, tokius kaip informacija apie Jūsų rasinę arba etninę kilmę, politines pažiūras, religinius arba panašius tikėjimus, taip pat fizinę arba dvasinę sveikatą ar būklę. Šios rūšies duomenis rinksime tik tuomet, jei duosite mums aiškų sutikimą tai daryti.

 

Fizinių asmenų teisės


1. Norėdami gauti prieigą prie mūsų turimų Jūsų asmens duomenų, savo prašymą turėtumėte siųsti raštu elektroninio arba paprasto pašto adresu, pateiktu tolesnėje nuorodoje „Kaip su mumis susisiekti“.

2. Savo asmens duomenų atžvilgiu turite šias teises:

  • Teisę pakeisti savo nuomonę ir atšaukti savo sutikimą;
  • Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis;
  • Teisę ištaisyti savo asmens duomenis;
  • Teisę ištrinti savo asmens duomenis iš mūsų sistemų, išskyrus tuos atvejus, kai mes turime teisėtais interesais pagrįstų priežasčių ir toliau tvarkyti šią informaciją;
  • Teisę perkelti savo asmens duomenis (perkeliamumo teisę);
  • Teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
  • Teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu.

3. Apie bet kuriuos Jūsų prašymu padarytus Jūsų asmens duomenų pakeitimus taip pat informuosime trečiąsias šalis, kurioms perdavėme šiuos duomenis. Atkreipkite dėmesį, kad, nors šias trečiąsias šalis informuosime, mes neatsakome už veiksmus, kurių imsis šios šalys, kad patenkintų į Jūsų prašymą. Jūs galite susipažinti su trečiųjų šalių turimais Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti, pakeisti arba ištrinti tai, kas netikslu.

 

Duomenų laikymas ir saugojimas


1. Asmens duomenys bus saugomi tik tiek laiko, kiek reikia jų numatytam ir teisėtam naudojimui. Šiuo atveju mes saugosime duomenis ne ilgiau nei 12 mėnesių, jeigu kitaip nereikalauja įstatymai. Nebereikalingi asmens duomenys bus pašalinti taip, kad nebūtų pažeistas jų konfidencialumas.

2. Vykdant Bendrovės verslo tęstinumo planą bei, tam tikrais atvejais, įstatymų reikalavimų, darome savo skaitmeninių sistemų duomenų atsargines kopijas ir juos archyvuojame. Šie archyvai laikomi apibrėžtą laikotarpį griežtai kontroliuojamoje aplinkoje. Jam pasibaigus, šie duomenys ištrinami, o fizinis duomenų kaupiklis sunaikinamas, kad duomenys būtų visiškai pašalinti.

 

Pranešimas apie esminius pakeitimus

 

1. Mes nuolat peržiūrime savo privatumo politiką, kartais ji gali būti keičiama. Šiame tinklalapyje mes visada skelbiame naujausią jos versiją. Taip pat nurodome, kada ši politika buvo paskutinį kartą atnaujinta.

2. Sukurta: 2018-04-18.

3. Paskutinį kartą atnaujinta: 2019-02-07.

 

Skundai


1. Mes tirsime visus skundus ir stengsimės išspręsti tuos, kurie mums atrodys pagrįsti. Prireikus, taisysime savo politiką ir procedūras, taip užtikrindami, kad kiti fiziniai asmenys nesusidurtų su ta pačia problema. Prašom susisiekti su mumis aukščiau nurodytais kontaktais.

2. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Bet kokius skundus dėl mūsų praktikos galite pateikti raštu Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Lietuva.


 

Kaip su mumis susisiekti


Klausimus dėl šios politikos, skundus dėl mūsų praktikos ir prašymus susipažinti su duomenimis reikėtų siųsti Duomenų apsaugos pareigūnui - Rutai Apeikytei, adresu gdprlt@kantar.com arba raštu adresu M.Valančiaus g. 1A, Vilnius, Lietuva.