Kur dedamas Ignalinos AE panaudotas branduolinis kuras

Šaltinis: Mūsų Ignalina
Publikavimo data: 2023-07-21, penktadienis
Puslapis: 8, 9
Plotas: 521 kv. cm
Tiražas: 1775
Regionas: Utena

Rasti raktažodžiai: branduolinė energetika, branduolinė jėgainė, Ignalinos atominė elektrinė, Ignalinos AE

             Kur dedamas Ignalinos AE panaudotas branduolinis kuras Konteineriai su ilgaam- žėmis radioaktyviomis at- liekomis Ignalinos atomi- nėje elektrinėje (AE) galės būti saugomi mažiausiai penkiasdešimt metų. O kas po to? Daugiau kaip prieš dešimtmetį sustabdžius abu Ignalinos AE reaktorius, buvo pradėti elektrinės eks- ploatavimo nutraukimo darbai. Panaudotas bran- duolinis kuras ir kitos ilga- amžės radioaktyviosios medžiagos susidarė Ignali- nos AE eksploatavimo me- tu 1983-2009 m. Tačiau jos tebesusidaro ir susidarys tę- siant AE eksploatavimo nu- traukimą, kurio pabaiga nu- matyta 2038-aisiais. Pasak Ignalinos AE laikinai einan- čio generalinio direktoriaus pareigas Audriaus Kamie- no, iškrautas reaktorių panaudotas branduolinis kuras šiuo metu saugomas atominės elektrinės teritori- joje įrengtose saugyklose, kuriose jis laikomas specia- liuose konteineriuose. „Ilgaamžių radioaktyvių- atliekų padėjimas į saugyk- las yra laikinas sprendimas. Pavyzdžiui, konteinerių, ku- riuose dabar laikomas panau- dotas branduolinis kuras, tar- navimo laiką riboja techninės galimybės. Juose radioakty- viąsias atliekas saugu laikyti mažiausiai 50 metų. Pasibai- gus terminui, būtini tolesni saugūs ir tvarūs sprendimai, kurių tikslas - galutinis ilga- amžių radioaktyviųjų atliekų sutvarkymas tūkstančiams metų. Ir tokie sprendimai yra“, - pažymi A. Kamienas. Jis primena, kad turi praeiti keli šimtai tūkstan- čių metų, kad panaudotas branduolinis kuras taptų ne- pavojingas. Todėl klausimas, kur saugoti radioaktyviąsias atliekas itin svarbus ne tik Lietuvoje, bet ir kitose vals- tybėse, kurios turi atomi- nius reaktorius. Mokslas rado saugią išeitį Atsižvelgiant į esamas technologijas, šiuo metu vie- nintelis tvarus, saugus bei re- alus ilgaamžių radioaktyvių- atliekų galutinis sutvarky- mo būdas - dėti jas į gilumi- atliekyną. Tai specialios paskirties inžinerinis stati- nys, įrengiamas žemės gel- mėse. Jam įrengti atrenka- mos tik seismiškai ir tekto- Nukelta į 9 psl.
1

Šaltinis: Mūsų Ignalina
Publikavimo data: 2023-07-21, penktadienis
Puslapis: 8, 9
Plotas: 521 kv. cm
Tiražas: 1775
Regionas: Utena

Rasti raktažodžiai: branduolinė energetika, branduolinė jėgainė, Ignalinos atominė elektrinė, Ignalinos AE

                      Kur dedamas Ignalinos AE panaudotas branduolinis kuras Atkelta 8 psl. niškai stabilios teritorijos, kuriose tinkamos geologinės formacijos slūgso 200-700 m gylyje. Ignalinos AE gilumi- nio atliekyno projekto vado- vas Andrius Vyšniauskas pa- žymi, kad yra daug įvairių uolienų, tačiau ne visos jos yra tinkamos įrengti gilumi- atliekyną. „Atrenkamos tik tos geologinės formaci- jos, kurios per milijonus me- mažai pakito, savybes galima patikimai įvertinti ir kurios, tikėtina, išliks stabi- lios per ateinantį milijoną metų“, - sako A. Vyšniaus- kas. Jis priduria, kad gilumi- nio atliekyno atveju žmonių ir aplinkos saugą užtikrina ne tik natūralūs gamtiniai bar- jerai - giliai slūgsančios uo- lienos, bet ir taip pat papil- domai įrengiami žmogaus sukurti inžineriniai barjerai. Remdamiesi atliktomis modeliavimo prognozėmis, mokslininkai yra nustatę, kad giluminio atliekyno sau- ga turi išlikti pakankama net ir tuo atveju, jeigu bėgant lai- kui viename minėtų barje- atsirastų defektų. Kaip veiks giluminis atliekynas, pastačius? Didžiausią pažan- įgyvendinant giluminių atliekynų projektus šiuo me- tu yra padariusios Suomija ir Švedija. Remdamasis praktine patirtimi, A. Vyš- niauskas aiškina, kad radio- aktyviosios atliekos specia- liuose konteineriuose įstu- miamos į gilius tunelius. Už- pildžius šachtas konteine- riais, jos bus užsandarinamos specialiomis medžiagomis ir užplombuojamos, užtikri- nant ilgalaikę aplinkos ap- saugą nuo galimo radiologi- nio pavojaus. Taip pat bus įrengtos šachtos moksli- niams tyrimams ir radiacinio fono stebėjimui. Lietuvos įsipareigojimai Sprendimą statyti Ignali- nos atominę elektrinę pra- ėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje priėmė tuome- tinė Sovietų Sąjunga. Jai žlu- gus, visa atsakomybė Ig- nalinos branduolinės jėgai- nės veiklą, įskaitant radioak- tyviųjų atliekų sutvarkymą, teko Nepriklausomybę atkū- rusiai Lietuvai. Lietuva, 2004 m. tapusi ES nare, pa- gal stojimo į Bendriją sutar- įsipareigojo nutraukti Ig- nalinos AE eksploatavimą, o ES įsipareigojo teikti papil- domą finansinę paramą šiam procesui finansuoti. Vykdant įsipareigojimus ES ir tarp- tautinei bendruomenei, pir- masis Ignalinos AE energi- jos blokas buvo sustabdytas 2004 m., o antrasis - 2009 m. Būdama ES valstybe, Lietuva priėmė įsipareigoji- sutvarkyti visas šalyje esančias ir susidarysiančias Panaudoto kuro konteineriai atliekų sauevkloie. radioaktyviąsias atliekas bei panaudotą branduolinį kurą. Tuo pačiu valstybė įsiparei- gojo vengti ateities kartoms nepagrįstai užkrauti bet ko- kią naštą, susijusią su radio- aktyviųjų atliekų tvarkymu. Pažymėtina, kad užsienio valstybės, kaip ir Lietuva, draudžia įvežti į savo terito- riją kitų šalių radioaktyvią- sias atliekas. Todėl mūsų ša- lyje esančios ir susidarysian- čios ilgaamžės radioaktyvio- sios atliekos galutinai turi būti sutvarkytos Lietuvoje. Vadovaujantis pasaulio branduolinės energetikos bendruomene, kitų šalių ra- dioaktyvių atliekų sutvarky- mo pavyzdžiais bei Tarptau- tinės atominės energijos agentūros (TATENA) reko- mendacijomis, Lietuva tei- sės aktuose įtvirtino, kad vie- nintelis galimas panaudoto branduolinio kuro ir didelio aktyvumo radioaktyviųjų at- liekų galutinis sutvarkymo būdas - dėjimas į gilumi- atliekyną. Projekto trukmė - keli dešimtmečiai Giluminio atliekyno projekto įgyvendinimas - tai ilgas, kelis dešimtmečius trunkantis, procesas. Jis ap- ima kompleksinius tinka- mos atliekynui vietos tyri- mus, atliekyno vietos atran- ką, poveikio vietai vertini- mus, detalius vietos tyrimus. vietos patvirtinimą, atliekyno projektavimą ir statybą, eks- ploataciją. Šių tyrimų rezul- tatus ir išvadas papildomai tikrins Lietuvos ir užsienio ekspertai. „Remiantis gerąja tarptautine praktika, griežta proceso kontrolė leis objek- tyviai įvertinti atliktus ty- rimus ir užtikrinti koky- bę“, - pažymi A. Vyšniauskas. Giluminio atliekyno Lietuvoje projekto paruošia- mieji darbai pradėti 2002-ai- siais. Tuomet Lietuvos geo- logijos tarnyba atliko pirmi- visos šalies teritorijos ver- tinimą. Jo metu buvo nusta- tyta ir patvirtinta, kad Lietu- vos teritorijoje esama geolo- ginių formacijų, tinkamų įrengti giluminį atliekyną. Vyriausybės sprendimu nuo 2019 m. Ignalinos AE tapo atsakinga ilgaamžių radio- aktyviųjų atliekų giluminio atliekyno įrengimo projekto vykdymą. Įmonė pagal Vy- riausybės patvirtintą radioak- tyviųjų atliekų tvarkymo plėt- ros programą yra atsakinga ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų sutvarkymą, kad pa- naudotas branduolinius ku- ras kartu su ilgaamžėmis ra- dioaktyviosiomis atliekomis bus padėtas giluminiame ra- dioaktyviųjų atliekų atlieky- ne. Planuojama, kad Lietuvo- je giluminis atliekynas bus pastatytas ir pradedamas nau- doti 2068-aisiais. ELTAinf. Taio atrodė AE reaktorius.
2