Kraštovaizdžio specialistai pateikė miesto erdvių vizijas

Šaltinis: Santaka
Publikavimo data: 2022-06-21, antradienis
Puslapis: 1, 5
Plotas: 998 kv. cm
Tiražas: 4180
Regionas: Marijampolė
Autorius: Eglė KVIESULAITIENĖ

Rasti raktažodžiai: VILNIUS TECH

  Kraštovaizdžio specialistai pateikė miesto erdvių vizijas Eglė KVIESULAITIENĖ Visą savaitę mūsų rajone viešėjo krašto- vaizdžio specialistai, architektai, skulptoriai, dailininkai Lietuvos kraštovaizdžio architek- sąjungos. Kūrybinio plenero metu buvo rengiama Vilkaviškio miesto erdvių sutvarky- mo vizija, kuri pristatyta rajono žmonėms. Keturios teritorijos Tradiciškai Lietuvos krašto- vaizdžio architektų sąjungos (LKAS) pleneras kasmet vyksta vis kitoje vietoje. Šiemet geriau- si Lietuvos kraštovaizdžio spe- cialistai pasirinko mūsų rajoną. Rajono savivaldybės Architek- tūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Juchnevičienė sakė, kad plenero ū dalyviams buvo nurodytos ketu- rios teritorijos, kurias apžiūrėję jie turėjo pateikti erdvių sutvarkymo, apželdinimo bei esamos architektūros panaudojimo vi- zijas. Svečiai buvo supažindinti su krašto istorija, specifika. Pačią pirmą plenero dieną susitikime su rajono valdžia aptarti gyventojų lūkes- čiai ir nuspręsta dirbti keturiomis teminė- mis kryptimis - judumo, prieigos, želdinių tvarkymo, atkreipti dėmesį į tai, kas būtų aktualu verslo objektams, bei susikoncent- ruoti į meninių sprendimų paiešką. Vizijas, kokį norėtų matyti savo atei- ties miestą, piešė Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos mokytojos Baigiamasis plenero renginys vyko Paežerių dvaro rūmuose. Dalios Lapaitienės ir „Ąžuolo“ progimna- zijos pedagogės Dianos Maksimavičienės ugdytiniai. Parodą vilkaviškiečiai ir mies- to svečiai galėjo apžiūrėti autobusų stoties ekspozicijoje. Pasiskirstė darbus Labiau susipažinę su mūsų miestu kraštovaizdžio architektai suprato, kad per savaitę aprėpti visų keturių teritorijų nespės. LKAS pirmininkas, Vilnius TECH universiteto profesorius, kraštovaizdžio architektas Gintaras Stauskis sakė, jog ple- nero dalyviai aplankė ir apžiūrėjo visas Savivaldybės nurodytas teritorijas, tačiau Kęstučio INKRATOS nuotr. nutarta labiausiai koncentruotis į vieną pasiūlytų - miesto sodą ir jo jungtis. Kraš- tovaizdžio specialistams pateikta teritori- ja aprėpė Vytauto gatvės prieigas - Šeime- nos pakrantę su dviračių takais vienoje pusėje ir teritoriją iki pat J. Basanavičiaus gatvės su senuoju Vilkaviškio spirito ga- myklos pastatu kitoje gatvės pusėje. Kurti miesto sutvarkymo vizijas kraš- tovaizdžio specialistams labai padėjo nau- jieji takai, mat jie parodė, kurios vietos la- biausiai traukia vilkaviškiečius, kur reikia dėti svarbiausius akcentus. Nukelta j 5 p.
1

Šaltinis: Santaka
Publikavimo data: 2022-06-21, antradienis
Puslapis: 1, 5
Plotas: 998 kv. cm
Tiražas: 4180
Regionas: Marijampolė
Autorius: Eglė KVIESULAITIENĖ

Rasti raktažodžiai: VILNIUS TECH

Kraštovaizdžio specialistai pateikė miesto erdvių vizijas Atkelta 1 p. Anot G. Stauskio, naujieji takai palei upę tapo dominuojančia miesto erdve. Svečiai pastebė- jo, kad vilkaviškiečiai jais labai didžiuojasi, o takuose sutiktus svečius pagarbiai sveikinasi. Tas vilniečius, įpratusius prie gatvių šurmulio ir nuolat skubančių susirūpinusių miestiečių, labai pamalonino. Jiems pasirodė, kad takas tarsi sujungė ir pačius žmo- nes, suartino, privertė pajusti bendruomeniškumą. Apžiūrėję miesto erdves ple- nero dalyviai pasiskirstė darbus - dailininkai aplinkos sutvar- kymo vizijas tapė, skulptoriai _ ieškojo vietų, kur gali atsirasti meniniai akcentai, kūrė mažo- sios architektūros maketus, kraš- tovaizdžio specialistai rūpinosi želdiniais - kurias erdves vertėtų atverti, o gal kažką kaip tik pridengti, paslėpti nuo praeivių akių. Sužavėjo takai Kraštovaizdžio architektas Alvydas Mi- tuzas sakė, kad jam Vilkaviškis pažįstamas nuo seniai, mat dar sovietiniais laikais mū- rajonas buvo lyderiauj antis - to meto kraštovaizdžio specialistai žavėjosi pavyz- dingai tvarkomomis kolūkinėmis gyvenvie- tėmis. Ši tendencija, anot A. Mituzo, išlikusi iki šių dienų - vilkaviškiečiai savo miesto grožiui skiria daug dėmesio. Architektas džiaugėsi puikiu paupio takų projektu, tačiau sakė, kad vykdant di- Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė, vice- meras Bernardas Marčiukonis bei kraštovaizdžio specialistė Jolanta Juchnevi- čienė architektą Alvydą Mituzą bei kitus plenero dalyvius apdovanojo padėko- mis bei suvenyrais. Eglės KVIESULAITIENĖS nuot delius darbus kartais užmirštama visuma. Taigi plenero dalyvių pareiga sukurti pagrin- dinius kraštovaizdžio elementus - apželdini- mą, mažosios architektūros sprendinius. Tačiau visa tai per dieną neišsprendžiama - reikia dirbti palaipsniui. - Jei gyventojai patys imasi iniciatyvos ir viešosiose erdvėse sodina gėles ar kitus želdinius, vadinasi, kraštovaizdininkai savo darbo nepadarė, - kalbėjo A. Mituzas. - Mes turime pritarti gražioms gyventojų iniciaty- voms, tačiau patarti, kaip tai padaryti. Kraštovaizdžio architektas svarstė, kad laikas daro pataisas ne tik žmonių įpročiuo- se, bet ir kraštovaizdžio architektūroje. Pavyzdžiui, seniau buvo įprasta, kad prie kiekvieno suolelio stovėtų šiukšliadėžė. Ta- čiau gyventojams sąmoningėjant šiukšlia- dėžių reikia vis mažiau - žmonės nemeta šiukšlių bet kur, o jas tiesiog išsineša. Taip kur kas paprasčiau, nes šiukšliadėžių tuš- tinimas - papildomas darbas ir išlaidos miestą prižiūrintiems komunalininkams. Pasigedo vyšnių Urbanistas, kraštovaizdžio architektas Justas Žička plenero metu koncentravosi į buvusio spirito fabriko, sovietiniais laikais virtusio kariniu komisariatu, pastato bei jo aplinkos sutvarkymą. Jo manymu, gražus statinys labai tiktų menų mokyklai. Greta miesto sodo esančiame senojo pašto pasta- te, anot J. Žičkos, vertėtų įrengti regyklą su ledaine, kurioje sėdint būtų galima džiaug- tis aplink plytinčiu grožiu. Kraštovaizdžio architektams kilo idėja, kad Vilkaviškyje turėtų atsirasti ne tik saku- bei gudobelių, kaip numatyta, bet ir vyš- nių parkeliai. Juk Vytauto Kernagio daina apie sirpstančias vyšnias jau tapusi tarsi Su- valkijos himnu, tad vyšnių medeliai galėtų tapti jo simboliu. Apskritai kraštovaizdininkai Vilkavišky- je pasigedo želdinių įvairovės - akcentuoja- masi į medžius ir gėlynus, tačiau visiškai nėra krūmų. Nors baiminamasi visuome- nės reakcijos, kraštovaizdžio specialistai siūlytų šalia Vytauto gatvės praretinti me- džius ir krūmynus, kad važiuojančiam ke- liu miesto svečiui atsivertų naujųjų takų vaizdas. Anot specialistų, kažkada gatvės triukšmui slopinti sodinti želdynai šian- dien tokios funkcijos nebeatlieka. Reikėtų vilkų Skulptorius Mindaugas Aučyna pateikė skulptūrų, kurios galėtų stovėti mūsų mies- te, projektus. Vieną - metalinę žuvų kom- poziciją, pavadinimu „Nerštas“, skulptorius pastatytų miesto sode prie tvenkinio. Vilka- viškiečiams derėtų pagalvoti ir apie mies- to simbolį vilką. Jo ar net visos kaimenės skulptūra būtų patraukli tiek pačiai bend- ruomenei, tiek turistams. Žmonės galėtų vilkus glostyti, čiupinėti. Dailininkai Jolanta Vitkutė ir Kęstutis Balčikonis į Vilkaviškį žvelgė menininkų akimis. Jie siūlė parkų grožį susieti su gam- tos pramogomis, įrengiant labirintus, kraš- to istoriją išnaudojant traukai, o miesto nepuošiančius elementus - stulpus, vamz- dynus -išmarginti tautiniais raštais ar gam- tiniais motyvais. Paskutinę plenero dieną dalyviai savo kurtus sprendinius pristatė visuomenei ir rajono valdžiai. Svečiams padėkota įdo- mias vizijas, kurias belieka įgyvendinti. Dailininkas Kęstutis BaLčikonis gė- rėjosi išpuoselėtu Paežerių dvaru. Eglės KVIESULAITIENĖS nuot Kraštovaizdžio architekto Gintaro Stauskio nuo- mone, takai palei upę tapo dominuojančia miesto erdve. Eglės KVIESULAITIENĖS nuotr. Urbanistas Justas Žička patarė, kaip butų galima sutvarkyti buvusio spirito fabriko prieigas. Kęstučio INKRATOS nuotr.
2