Vaikų motosporto plėtra

Šaltinis: Trakų žemė
Publikavimo data: 2022-01-28, penktadienis
Puslapis: 4
Plotas: 352 kv. cm
Tiražas: 1500
Regionas: Vilnius

Rasti raktažodžiai: Sporto rėmimo fondas

   Vaikų motosporto plėtra Motoklubas „Vorai MC" įsteigtas 1998 m., organizacijos tikslas - vienyti Lietuvos ir emi- gravusius šalies motosporto mėgėjus ir entuziastus, orga- nizuoti mokymus, treniruotes, varžybas, motosporto stovyklas vaikams ir suaugusiesiems. Pa- grindinis organizacijos priori- tetas - vaikų bei jaunuolių mo- kymas ir ugdymas. Klubas jau- nųjų motociklininkų rengimą be pertraukų vykdo nuo 1999-ųjų. 2020-2022 m. motoklubas „Vo- rai MC“ vykdo Sporto rėmimo fondo finansuojamą projektą „Vaikų motosporto plėtra" (SRF- FAV-2020-1-0213). Esame įsitiki- nę, kad būtent vaikams būtina suteikti žinias apie įvairias mo- tosporto šakas, kad vaikai atei- tyje patys galėtų nuspręsti, kokią būtent motosporto šaką norėtų propaguoti. Motoklubas didelį dėmesį skiria mažiau galimybių turintiems vaikams (pvz., Elek- trėnų bendruomeninių vaikų glo- bos namų ugdytiniams, sunkiai finansiškai besiverčiančių šeimų vaikams) - jiems sudaroma ga- limybė treniruotis organizacijai priklausančiais motociklais, neatlygintinai naudotis moto- ciklininkų įranga ir ekipuote. Pagrindiniai programos tikslai - dalyviai privalo išmokti saugiai vairuoti motociklus treniruočių metu, įprasti dėvėti visas moto- ciklininkų apsaugos priemones, išmokti ir suprasti motokroso, plento žiedo, supermoto, en- duro, motobolo, motodrago ir mototurizmo pagrindus, mokėti suteikti pirmąją medicinos pa- galbą. Tikslinė projekto grupė: 6-18 m. mergaitės ir berniukai, pradedantys vairuoti motociklus ir norintys dalyvauti motosporto treniruotėse. Vaikai ir jaunuoliai vairuoja 50-125 cc motociklus automatine ar mechanine pavarų dėže. Projekto tikslas - supažin- dinti 6-18 m. vaikus ir jaunuolius su Lietuvoje propaguojamomis motosporto šakomis, sudarant galimybę reguliariai praktiškai treniruotis skirtingų motosporto šakų treniruotėse. Pastarosios, kurias reguliariai veda motos- porto treneris Lukas Perminąs, vyksta AutoMoto Parko trasose Trakų rajone bei Beižionių moko- mojoje trasoje Elektrėnų savival- dybėje. Projekto vykdymo tru- kmė yra 2 metai (24 mėnesiai) - tai optimalus laiko tarpas mak- simaliai supažindinti vaikus ir jaunuolius su visomis Lietuvoje propaguojamomis motosporto šakomis. Fizinis aktyvumas yra neabejotinai aktuali veikla, ypač kuomet vaikai ir paaugliai didžiąją savo laisvalaikio dalį praleidžia prie kompiuterių ir išmaniųjų telefonų ekranų. Nors dabar yra šaltasis metų laikas, tačiau žiemos metu fizinio akty- vumo treniruotės vykdomos ne tik lauke, bet ir Beižionių sporto centre treniruojantis mototreni- ruokliais. Visus susidomėjusius motoklubo „Vorai MC“ veikla kviečiame susisiekti su projekto vykdytojais ei. paštu mototuriz- mas.vilnius@gmail.com. Laurynas BALTRŪNAS, „Vorai MC" Vilnius Žiemos metu fizinio aktyvumo treniruotės vykdomos ne tik lauke, bet ir Beižionių sporto centre treniruojantis mototreniruokliais Mokymų akimirka