Pirmasis biometanas iš Lietuviško mėšlo - pirmajam registruotam biometanu varomam traktoriui Lietuvoje

Šaltinis: Ūkininko patarėjas
Publikavimo data: 2023-07-11, antradienis
Puslapis: 7
Plotas: 878 kv. cm
Tiražas: 22460

Pirmasis biometanas Lietuviško mėšlo - pirmajam registruotam biometanu varomam traktoriui Lietuvoje Tvarus žemės ūkis Lietu- voje įgauna naują pagreitį su UAB „Agaras", AB „Lyta- gra" ir UAB „Addeco" įmo- nių bendradarbiavimu, ga- minant pirmąjį biometaną lietuviško mėšlo pirma- jam registruotam biome- tanu varomam traktoriui Lietuvoje - „New Holland" T6.180 „Methane Povver". Ši švarios energijos revoliu- cija žemės ūkyje žymi pa- žangą, mažinančią aplinkos teršalų kiekį ir skatinančią tvarų ūkininkavimą. Biometano sektoriui Lietuvo- je žengiant pirmuosius žingsnius, po dviejų mėnesių intensyvių bandymų, birželio 29 dieną Biržų r. bendrovės UAB „Agaras“ bio- dujų jėgainėje buvo gyvai prista- tyta pirmoji Lietuvoje veikianti biometano gamybos ir naudoji- mo žemės ūkyje grandinė. UAB „Agaras“, kuri žino- ma kaip viena didžiausių šalies šviežios mėsos gamintojų ir par- davėjų, lyderiaujanti brandintos jautienos gamyboje Lietuvoje, AB „Lytagra“, viena stambiau- sių kompanijų Lietuvoje, vyk- danti mažmeninę prekyba nauja žemės ūkio technika, žemės ūkio technikos atsarginėmis dalimis, teikianti žemės ūkio technikos serviso paslaugos, turinti žemės ūkio technikos ekspoziciją, ir UAB „Addeco“, biometano ir susijusių technologijų vystymo bendrovė, sukūrė partnerystę su ambicinga vizija - gaminti bio- metaną lietuviško mėšlo ir panaudoti jj kaip šaltinį vienin- teliam rinkoje sertifikuotam seri- jiniu būdu gaminamam biometa- nu varomam ratiniam traktoriui „New Holland“ T6.180 „Metha- ne Power“. Kas yra biometanas ir ko- dėl tai tvarus pasirinkimas že- mės ūkyje? Biometanas yra atsinauji- nanti energija - žaliosios dujos, pagamintos organinės medžia- gos, tokios kaip mėšlas, žalioji masė ir kitos biologinės atliekos. Jo gamyba apima anaerobinę fermentaciją, kurioje mikroor- ganizmai skaido organines me- džiagas ir gamina biodujas, bei biodujų gryninimą, kurio metu biodujų pašalinamas anglies dvideginis ir gaunamas galutinis produktas - biometanas, atitin- kantis gamtinių dujų kokybę. Gamindami biometaną, ūkinin- kai gali ne tik efektyviau pa- naudoti mėšlą ir kitas organines atliekas, bet ir sumažinti žemės ūkio sektoriaus išmetamą šil- tnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Biometano deginimas lai- komas neutraliu CO2 atžvilgiu, priešingai nei tradicinių naftos degalų deginimas. Šis traktorius varomas bio- metanu, gautu mėšlo, ir tai žymi svarbų žingsnį į priekį link tvaraus žemės ūkio. Traktorius yra ne tik pažangių technologijų simbolis, bet ir praktiškas spren- dimas, siekiant sumažinti žemės ūkio sektoriaus poveikį aplinkai. Išoriškai „New Holland“ T6.180 „Methane Povver“ yra labai panašus į standartinį dyze- linu varomą T6 serijos „New Holland“ traktorių. Nieko keis- to, nes „Methane Povver“ kabina, tiltai ir netgi transmisija yra to- kie patys kaip ir „tradiciniuose“ T6 traktoriuose. Esminiai paste- bimi skirtumai - degalų bakai, o pakėlus variklio gaubtą - viršuti- variklio dalis. Biometanu varomame vari- klyje žymiai paprasčiau užtikrin- ti griežčiausius TIER V etapo emisijos reikalavimus - nereikia jokių sudėtingų papildomų sis- temų, tokių kaip deginių recir- kuliacijos sistema (EGR) arba katalitinė redukcijos sistema .(SCR), nei kietųjų dalelių filtro (DPF). Net be šių papildomų sis- temų, biometanu varomo T6. 1 80 išmetamų teršalų emisija yra žymiai mažesnė, negu leidžia griežti TIER V etapo reikalavi- mai: anglies monoksido dalelių yra 75 proc. mažesnė, angliavan- denilių 90 proc. mažesnė, kie- tųjų dalelių 98 proc. mažesnė, azoto oksidų mažesnė 62 proc., o anglies monoksido emisija - 1 1 proc. mažesnė. Kai „Nevv Holland“ ėmėsi kurti biometanu varomą trakto- rių, esminė sąlyga buvo nepa- bloginti variklio charakteristikų, lyginant su standartiniu to paties darbinio tūrio dyzeliniu varikliu. Nepaisant ženkliai sumažėjusių išmetamų teršalų, T6.180 „Me- thane Povver“ turi tokią pačią 175 AG didžiausią galią ir suku- ria maksimalų 740 Nm sukimo momentą kaip ir jo dyzelinu va- romas pirmtakas. „Methane Po- vver“ traktoriaus eksploataciniai kaštai yra net 30 proc. mažesni, o triukšmo lygis net 5 decibelais mažesnis, lyginant su analogiš- kos galios dyzeliniu varikliu. Degalų pildymas atliekamas per vožtuvą, o užpylimas trun- ka maždaug 5 minutes, priklau- somai nuo užpildymo įrangos našumo. Pilnai užpildytais 453 litrų tūrio bakais (kas atitinka maždaug 79 kg suslėgtų metano dujų) traktorius turi pakanka- mai degalų dirbti apie 8 valan- das transporte, arba darbuose su įjungtu GTV dirbant maksimalia galia, arba iki 14 valandų len- gvesniuose darbuose, tokiuose kaip darbas su pašarų dalytuvu. Pirmasis biometanu varomas „Nevv Holland“ T6.180 „Metha- ne Povver“ traktorius Lietuvoje yra svarbus žingsnis link tva- raus žemės ūkio. Šis traktorius naudoja biometaną, gautą lie- tuviško mėšlo, kaip žaliuosius degalus. Tai reiškia, kad žemės ūkio sektorius tampa mažiau priklausomas nuo tradicinių de- galų, o vietoje to pasitelkia tvarų ir atsinaujinantį energijos šaltinį. UAB , „Agaras“, AB „Lyta- gra“ ir UAB „Addeco“ bendra- dąrbiavimas biometano gamybai ir jo panaudojimui žemės ūkyje yra svarbi žinia Lietuvos žemės ūkio sektoriui. Šis inovatyvus požiūris ne tik prisideda prie tva- raus ūkininkavimo ir energetinės nepriklausomybės, bet ir skatina kitas įmones bei ūkininkus pasi- telkti panašias sprendimų siste- mas. Tai ženklas, kad Lietuvos žemės ūkis juda link tvarios ir aplinkai draugiškos ateities. Šis pirmasis Lietuvoje žie- dinės ekonomikos pagrindu veikiantis nepertraukiamas bio- metano gamybos kompleksas, apimantis agro žaliavų ir atliekų tiekimo grandines, biodujų ga- mybos procesus, biometano ga- mybos, suslėgimo, užpildymo ir panaudojimo žemės ūkio tech- nikoje bei transporte galimybes, buvo įdiegtas, vykdant Europos inovacijų partnerystės projektą „Inovatyvių biodujų gamybos technologijų ir biometano naudo- jimas žemės ūkyje“. Projektas yra finansuojamas Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų progra- mos pagal priemonės „Bendra- darbiavimas“ veiklos sritį „Para- ma EIP veiklos grupėms kurti ir veiklai vystyti“. Kiti projekto pertneriai - Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akade- mija, VšĮ „Aukštaitijos profesi- nio rengimo centras“, ūkininkai Linas Šateika ir Andrius Baublys, UAB „Alantos agroservisas“ bei ŽŪB „Agaro riešutas“. Renginio pagrindiniai organizatoriai - UAB „Addeco“ technikos direktorius Egidijus Buivydas, UAB „Agaras“ gamybos ir inovacijų direktorius Petras Vainoras ir komercijos direktorė Daina Butėne, AB „Lytagra“ komercijos direktorius Rimas Norvilas ir UAB „Addeco“ direktorius Ralfas Lukoševičius. Pirmasis ir šiai dienai vienintelis rinkoje sertiiikuotas serijiniu būdu gaminamas biometanu varomas ratinis traktorius „New Holland“ T6.180 „Methane Power“ Lietuvoje. Pirmasis biometanu varomas „New Holland“ T6.180 „Methane Power“ traktorius Lietuvoje naudoja biometaną, gautą lietuviško mėšlo.