Pedagogėms iš Estijos Lazdijuose labai patiko: čia mums kaip kurortas

Šaltinis: Dzūkų žinios
Publikavimo data: 2022-08-25, ketvirtadienis
Puslapis: 6
Plotas: 710 kv. cm
Tiražas: 3000
Regionas: Alytus
Autorius: Dineta Babarskienė

Pedagogėms Estijos Lazdijuose labai patiko: čia mums kaip kurortas Dineta Babarskienė „Planetos B nėra”, - sako mūsų rajono bei Estijos pedagogės, dalyvaujan- čios „Nordplus Junior“ programos tarptautiniame mokytojų mainų projekte „Planetos B nėra“. Lazdijų mokykloje-darželyje „Kregždutė“ startavęs naujas „Nordplus Junior“ programos tarptautinis mokytojų mainų projektas „Planetos B nėra“ į ra- joną pakvietė partnerių delegaciją Sillamae miesto Vanalinna mo- kyklos (Estija). Tarptautinio mokyto- mainų projekto „Pla- netos B nėra“ tikslas - pasidalinti metodais ir struktūrizuoti temą abiejose mokyklose par- tnerėse: keistis moky- tojų turimomis kompe- tencijomis ir metodais klimato kaitos, žalio- jo augimo ir darnaus vystymosi srityse, taip kuriant ir užtikrinant nuoseklų ir kryptingą bei efektyvų darbą. Projekto metu dalyviai mokytojai (20 mokytojų ir 4 projektų vadovai) pristatė, analizavo ir apibendrino geriausius metodus, klimato kaitos veiklas ekologiško augi- mo ir tvaraus vystymosi srityse, švietimo įstaigų ir mokytojų praktikas. Projekto metu mo- kytojai, dalindamiesi patirtimi, turi galimy- stiprinti savo pro- fesionalumą ir darbo įgūdžius. Šis projektas suteiks žinių parengti metodiką ir pedagogi- nes priemones, kad būtų įgyvendintos mokinių galimybės pasiekti mo- kymo programos tiks- lus. Skaitmeninės progra- mos - pagrindinis pro- jekto rezultatas - bus naudingos dirbant šia tema su mokiniais. Projektas - naudingas mokyto- jams, dalyvaujančioms institu- cijoms, mokiniams, mokyklos bendruomenei. Projektas startavo šį mėnesį ir truks 2022-2023 mokslo metus. Jo įgyvendinimui skirta 16 tūkst. eurų. Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ pedagogai kitais me- tais vyks į Estiją. NE KASDIEN SULAUKIAMA SVEČIŲ, JUOLAB ESTIJOS „Norime ir mes pasigirti šia džiugia žinia. Juk ne kasdien sulaukiame tokių svečių, galime bendrauti ir papasakoti vieniems apie kitus”, - sako mokyklos-dar- želio „Kregždutė“ pedagogės. O pakalbintos viešnios sakė, kad jos čia jaučiasi kaip kurorte, nors veiklų daug, tačiau jau vien reiškia kiekvienos dienos maudy- nės Veisiejo ežere. „O ir sublogti mums nepavyks. Mūsų kolegės Lazdijų labai vaišingos“, - ir juokais, ir rimtai kalbėjo viešnios. Be to, tai puiki galimybė pa- rodyti savo kraštą. Visos dienos buvo suplanuotos nuo - iki. Lai- ko užteko bendriems darbams ir atokvėpiui, veiksmas vyko iki vėlyvo vakaro. Mokyklos-darže- lio „Kregždutė“ mokytojos savo koleges Estijos supažindino su Lazdijais: apsilankyta Lais- vės kovų muziejuje, Šv. Onos bažnyčioje. Ir tai tik pradžia. Su- dalyvauta „ančių medžioklėje“ Veisiejuose, apsilankyta Veisiejų regioninio parko lankytojų cen- tre. Ir kaipgi be „International palty!“, kur estės jau uždainavo lietuviškai. SKLANDŽIAI IR PRODUKTYVIAI Įgyvendinant pagrindinį projek- to tikslą ir tobulinant mokytojų turimas kompetencijas bei kei- čiantis naudojamais metodais ugdomajame procese klimato kaitos klausimais, žaliojo augi- mo ir darnaus vystymosi srityse, darbas vyko sklandžiai ir labai produktyviai. Projekto dalyvės dalyvavo „Energy“ žaidimuose, vyko prak- tinis užsiėmimas „Sveikuoliška duona ir saldumynai“, sveikatos stiprinimo veikla tęsėsi ir kito labai svarbaus užsiėmimo, skirto plokščiapėdystės profilaktikai, „Pėdutes masažuoju, links- mas, sveikas bėgioju“ metu, kūrybinės užduotys „Kamštelių istorija ir panaudojimas kūrybi- nėje veikloje“ įtraukė į bendra- darbiavimo užduotis, leistasi į kvapų terapijos kūrybines už- duotis „Paveikslai augalų“ ir „Skrybėlaičių dekoravimo me- nas“, o tada į Lazdijų hipodromą pasivažinėti karieta ir, žinoma, į Karalienės Elžbietos II tribūną. Žaliasis augimas ir tvarus vystymasis buvo aptariamas prie Metelių apžvalgos bokšto. Metelių regioninio parko lan- kytojų centro administratorius Artūras Pečkys organizavo edu- kaciją „Saugoma gamta“. Žygis per pelkes paliko įspūdį visoms projekto dalyvėms, susipažinta su ypatingais augalais, vaba- lais, pabuvota aukštapelkėje. Čia viešnios Estijos, pamatę Dzūkijos grožį, liko be žado, ne- galėdamos patikėti, kad kole- gės Lazdijų gyvena čia ir gali Projekto metu dalyviai mokytojai (20 mokytojų ir 4 projektų vadovai) pristatė, analizavo ir apibendrino geriausius metodus, klimato kaitos veiklas ekologiško augimo ir tvaraus vystymosi srityse, švietimo įstaigų ir mokytojų praktikas. tuo džiaugtis kasdien. O kur dar edukacija Varnėnuose „Lietuviš- ki žaidimai, dainos, valgio gami- nimas ir kultūra, degustacija“. Šios edukacijos metu stebėta, o ir išbandyta nacionalinio patiekalo -dzūkiškų bandų gaminimas ir, žinoma, paragauta. Projekto veiklos orientuotos atliepti klimato kaitos veiklas ir ekologiškumą. Šiam tikslui įgyvendinti pasirinkta vieta Dzūkijos gamta. Jau peržengtos Lazdijų ribos ir pasidairyta pas kaimynus: nuo apžvalgos bokšto gėrėtasi atsiveriančiu Nemuno kraštovaizdžio draustiniu, Ne- muno ir Merkio santaka, Pas- traujo sala, Merkinės tiltu bei Merkinės miesteliu, lankytasi Merkinės piramidėje, Druskinin- kuose stebėtas M. K. Čiurlionio paveikslų virtualios realybės fil- mas „Angelų takais“. Ir tuo veiklos dar nesibaigė. Kelionė į Birštoną, kur pama- tyta kraštovaizdžio įvairovė, nuo Birštono apžvalgos bokšto - aukščiausio bokšto Lietuvoje, susipažinta su miestu, pasivaikš- čiota basų kojų taku, apžiūrėtos vaistažolių lysvės, pabuvota „Birutės viloje“, degustuoti mineraliniai van- denys, apsilankyta prieš kelias dienas atidarytoje ilgiau- sioje Lietuvoje va- saros rogučių traso- je. Vėliau popietė pasiplaukiojant „Si- monos“ laivu Gaiš- to ežere: čia vyko pirmojo mobilaus vizito aptarimas ir veiklų refleksija. KAI KOLEKTYVAS KAIP KUMŠTIS - VISKAS ĮMANOMA Savaitė neprailgo vienai. Projekto dalyvės dėkoja va- dovėms Laimai Jar- malavičienei ir Dai- vai Burneikienei galimybę dalyvauti projekte, patirtį, padrąsinimą ir pa- sitikėjimą. Naujos pažintys, įgyta pa- tirtis - neįkainoja- mos. Pagiriamojo žodžio vertos ir pačios mokyklos- darželio „Kregždu- tė” dalyvės, kurios kolegėms Estijos pristatė savo vei- klas, gebėjo išnau- doti kiekvieną die- nos minutę, laiko veltui nešvaistė: toks jausmas, kad į mokyklą-darželį jau sugu- žėjo vaikai. Tiesa, visas veiklas išbandė viešnios: jos darė tai, kuo užsiima mūsų rajono vaikai, lankantys šią įstaigą. Pasirodo, šios mokyklos-darželio moky- tojos itin kūrybingos: nieko sukuria tai, kas sudomina šiuolai- kinius vaikus: basų pėdučių takas vaikučiams ir piešimas kojytėmis - net paprastus niekam nereika- lingus kamštelius sugalvoja kaip panaudoti. Projekto dalyvės neatsisveiki- no: susitiks vėl, tikjau Estijoje.