Įgyvendintas sporto projektas "Saugus, aktyvus ir sveikas"

Šaltinis: Bičiulis
Publikavimo data: 2022-06-07, antradienis
Puslapis: 2
Plotas: 461 kv. cm
Tiražas: 2300
Regionas: Šiauliai

Rasti raktažodžiai: Sporto rėmimo fondas, Švietimo mainų paramos fondas

              Įgyvendintas sporto projektas „Saugus, aktyvus ir sveikas“ SPORTO RĖMIMO FONDAS SPORTO RĖMIMO FONDAS (kvėpti judėti Daiva POCEVIČIENĖ direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, atsakinga projekto administravimą 2022 metų paskutinėmis ge- gužės dienomis, Kelmės „Kūl- verstuko“ lopšelio-darželio ben- druomenė įgyvendino sporto projektą „Saugus, aktyvus ir svei- kas“ Nr. SRF-SRO-201 9-1-01 84 / SIĮ bendrai finansuojamą vals- tybės Sporto rėmimo fondo lėšo- mis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švie- timo mainų paramos fondas. Šio projekto partneris ir veiklų dalyvis - Kelmės r. Tytuvėnų gimnazijos Ikimokyklinio ir Priešmokyklinio ugdymo skyrius. Fizinis aktyvumas yra vienas svarbiausių sveikos gyvensenos veiksnių, o vaikystėje susifor- mavę fizinio aktyvumo įpročiai išlieka visą gyvenimą. Siekdami, kad projekte dalyvaujančiose iki- mokyklinėse ugdymo įstaigose sveikatinamasis fizinis aktyvumas taptų vienu strateginių prioritetų, ir bandydami pakreipti ugdymo turinį norima linkme, numatytos vaikams patrauklios, žinias ir praktinius įgūdžius plėšiančios kryptingos fizinio aktyvumo plėtrą ir kokybę skatinančios veiklos, pa- dėjusios pasiekti numatyto tikslo. Sporto projekto dėka buvo paskatintas fizinis aktyvumas ir sveikos gyvensenos įpročiai, su- stiprinta sveikata, aktyviai, kryp- tingai ir organizuotai įgyvendintos sportinės veiklos: varžybos, už- siėmimai, pažintinės pamokėlės, mokymai, sportinės estafetės, judrieji žaidimai lauke ir sporto salėje. Sportinių užsiėmimų metu jaunieji sportininkai susipažino ir išbandė įvairių sporto šakų tech- niką bei taktiką: šiaurietišką ėjimą, lauko tenisą, bemotorių transpor- to priemonių naudojimą, plaukimo baseine pradmenis, krepšinio bei futbolo sporto abėcėlę. O projek- to veiklų ciklą vainikavo Kelmės sporto centre organizuotas sporto renginys-šventė „Saugus, aktyvus ir sveikas“, kuriame dalyvavo 280 ugdymo įstaigų ugdytiniai, peda- gogai, tėvai. Sporto šventė suteikė daug džiugių akimirkų visiems jos dalyviams. Renginyje dalyvavę ugdytinių tėvai dėkojo lopšelių- darželių pedagogams entuzi- azmą ir nuolatinę vaikams patrau- klesnių ugdymo formų paiešką bei pripažino, kad vaikų dalyvavimas sportiniuose renginiuose skatina mažųjų norą sportuoti ir ugdo ben- druomeniškumo jausmą. Plėtojant atsakingos elgsenos nuostatas ir skiepijant ekologinį sąmoningumą, ugdymo įstaigų ugdytiniai susipažino ir įgijo žinių bei įgūdžių išbandant dvirates judėjimo priemones praktiškai pritaikydami saugaus eismo ir elgesio taisykles judėjimo metu. Susipažįstant su nauja sporto šaka - plaukimu, buvo supažin- dinta ir įtvirtinta saugaus elgesio taisyklės, kaip elgtis vandenyje ir prie vandens telkinių bei plaukimo baseinuose. projekto „Saugus, aktyvus ir sveikas“ lėšų įsigytas sporto inventorius ir įranga (bemotorės transporto priemonės-paspirtukai, dviratukai, šiaurietiškos ėjimo laz- dos, slidės, lauko teniso raketės, palapinės, plaukimo reikmenys, baseinai ir kt.) praturtino ugdymo procesą ir padėjo puoselėti sporto, kūno kultūros ir sveiko gyvenimo būdo vertybes. Numatytos veiklos praplėtė ugdytinių praktinių gebė- jimų lauką, sustiprino nuostatą, kad norint būti sveikiems, reikia būti aktyviems ir daugiau laiko leisti atvirame ore. Projektas taip pat prisidėjo ir prie neįgaliųjų gyve- nimo kokybės gerinimo ir sociali- nės atskirties mažinimo, nes jame dalyvavo ir Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės glo- bos grupių neįgaliems vaikams ugdytiniai. Projekto veiklos paskatino komandinį darbą, bendravimą ir bendradarbiavimą, pagarbą tai- syklėms ir kitiems, suteikė asme- ninį tobulėjimą, bendruomenišku- mą, sustiprino darbo komandoje kompetenciją. Pasiekti rezultatai suteikė pasitenkinimą visai ben- druomenei, nes visa judanti ir sportiška bendruomenė tapo so- cialiai atsakinga ir emociškai išsilavinusi. Projektui pasibaigus netradi- ciniai sporto renginiai taps tradi- ciniais, tęsis bendradarbiavimas su projekto partneriu ne tik sporto renginiuose, bet ir kitose ugdomo- siose veiklose, integruojant pro- jekte išbandytus metodus. Esame tikri, kad tinkamai pa- rinkta ir įsigyta sportinė įranga ir pasibaigus projektui suteiks platesnes galimybes Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio bendruomenei organizuoti ne tik rajoniniu, bet ir respublikiniu ly- gmeniu fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos renginius. Įgyvendinus projekto veiklas, ugdymo įstaiga ir toliau atsakingai vertins susikurtą gerovę projekto dėka. Bus atsakinga įsigytą turimą sportinį inventorių ir įrangą, toliau pagal galimybes sistemingai planuos įsigyti sporto plėtrai gerinti sportinio inventoriaus bei įrangos savų lėšų ar kitų finansavimo šaltinių. Bus užtikrintas projekto tęstinumas ne trumpiau, kaip 3 metus, po projekto pabaigos.