Finišavo sporto projektas "Judėk ir sau padėk"

Šaltinis: Pajūrio naujienos
Publikavimo data: 2022-06-07, antradienis
Puslapis: 20
Plotas: 231 kv. cm
Tiražas: 5200
Regionas: Klaipėda

Rasti raktažodžiai: Sporto rėmimo fondas, Švietimo mainų paramos fondas

         Finišavo sporto projektas „Judėk ir sau padėk“ Finišavo 2019 m. Kretingos Marijos Tiškevičiūtės moky- klos bendruomenės parengtas sporto projektas „Judėk ir sau padėk“. Projektas buvo finansuo- jamas (35 tūkst. 953 Eur) valstybės Sporto rėmimo fon- do lėšų, administravo Švieti- mo, mokslo ir sporto ministe- rija bei Švietimo mainų para- mos fondas. Trejus metus vyk- dytas projektas buvo skirtas fi- zinio aktyvumo veikloms, skati- nančioms fizinio aktyvumo plė- trą. Projekto tikslas - užtikrinti saugias sąlygas ir platesnes ga- limybes mokyklos bendruome- nės bei mikrorajono vaikų fizi- niam aktyvumui, maksimaliam užimtumui - pasiektas. Įrengta lauko treniruoklių aikštelė, įsi- gyta daug lauko įrenginių, įvai- riausių sporto priemonių kas- dieniam vaikų fiziniam akty- vumui. Ištisus metus mokyklo- je vyko reguliarūs sportiniai už- siėmimai, rengėme varžybas, o projektą baigėme įspūdinga sporto švente. Net ir lietus ne- sutrukdė atlikti nuotaikingą vi- suotinę mankštą, varžytis es- tafetėse, sportuoti lauko treni- ruoklių aikštelėje. Sportiškiau- si šventės dalyviai apdovanoti projekto medaliais, diplomais. Džiugu, kad vis gausiau rengi- niuose dalyvauja ir mokinių tė- vai, o lauko treniruoklių aikšte- lės įrengimas ir toliau burs mo- kyklos bei mikrorajono ben- druomenę bendroms šventėms, varžyboms. Dalia STATNICKIENĖ Projekto vadovė, kūno kultūros mokytoja Lietus nesutrukdė sporto šventei, kuri pagal projektą „Judėk ir sau padėk“ buvo surengta Marijos Tiškevičiūtės mokykloje.