Rankinio turnyras treneriui Albinui Arbačiauskui atminti sugrįžo gausiomis emocijomis

Šaltinis: Druskonis
Publikavimo data: 2022-06-04, šeštadienis
Puslapis: 9
Plotas: 401 kv. cm
Tiražas: 1000
Regionas: Alytus

Rasti raktažodžiai: Sporto rėmimo fondas

    Paskutinį gegužės savaitgali ( 28- 29 d.) rankinio sporto mylėtojai ir komandos visos Lietuvos buvo pakviesti į Druskininkuose vykusį rankinio turnyrą nusipelniusiam treneriui Albinui Arbačiauskui at- minti. Daugiausia emocijų suteikė druskininkiečių veteranų iškovota 1 -oji vieta, geriausia moterų kate- gorijoje Vilniaus miesto sporto mo- kyklos „Sostinės tauras- 1 koman- da, vyrų kategorijoje triumfavusi Kauno rajono SM Garliavos ko- manda. Jau ne pirmus metus trenerio A. Arbačiausko garbei rengiamas tur- nyras pri trauki a vi s daugi au ranki - nio komandų visos Lietuvos. Šio turnyro organizatoriai ir iniciato- riai džiaugiasi, kad rankinis vis la- biau populiarėja. Rankininkai vy- rai ir moterys atstovavo skirtin- goms amžiaus grupėms. Druskininkų ir rankinio ben- druomenės stengiasi išsaugoti ge- rai visoje Lietuvoje žinomo trene- rio Albino Arbačiausko (1938 01 14 - 2014 04 19) atminimą. “Tre- neris mus įkvėpė mylėti sportą ir siekti aukštų tikslų sporte bei gyve- nime. Drauge su A. Arbačiausko auklėtiniais ir kitais rankinio my- lėtojais stengiamės išlaikyti trene- rio atminimą,” - savo atsiminimais apie trenerį dalinosi jo ugdytiniai ir vieni renginio organizatorių Klaidas Janeika ir Aistis Rama- nauskas. nuopelnus Lietuvos sportui A. Arbačiauskas 2008 m. apdovanotas Kūno kultūros ir spor- to komiteto prie Lietuvos Respub- likos Vyriausybės sporto garbės kryžiumi bei Lietuvos Tautinio Olimpinio komiteto Olimpine žvaigžde. Turnyro metu vyko įnirtingos komandų kovos. Vyrų komandų kategorijoje turnyro taures laimėjo „Panevėžio R.Sargūno SG“ (3-oji vieta), „Varėnos SC“ (2-oji vieta), o turnyro stipriausiais ir 1-osios vietos laimėtojais tapo „Kauno ra- jono SM Garliava“ komanda. Mer- ginų nugalėtojų vardą iškovojo Vil- niaus miesto sporto mokykla „Sos- tinės tauras-1“ (1-oji vieta), Kau- no rajono „SM Garliava“ (2-oji vieta) ir Klaipėdos „Viesulo“ SC (3-oji vieta). Aistringai kovojo ir veteranai - 1-ąją vietą iškovojo Druskininkų komanda, Garliavos atstovai liko antri, garbingą 3-ąją vietą užėmė komanda Vilniaus. Naudingiausiais turnyro žaidė- jais pripažinti Singrida Kulikovai- (Vilniaus SM „T auras- 1 ") ir Do- minykas Šveikauskas (Kauno r. SM -Garliava). Taip pat išrinkti nau- dingiausiųjų žaidėjų septynetai. Turnyro nugalėtojų taurė Renginio organizatoriai džiau- giasi įvykusiu renginiu, dėkoja vi- siems dalyviams bei prisidėjusiems prie įgyvendinimo ir tikisi, kad ši tradicija tęsis dar šiais metais pa- pildomais turnyrais. Kadangi pro- jektas „A. Arbačiausko atminimo rankinio turnyro organizavimas“, kurį įgyvendino VšĮ „Rugsėjo 1- oj i“, bendrai finansuojamas Spor- to rėmimo fondo lėšomis ir ad- ministruoja Švietimo mainų para- mosfondas, turnyras buvo visiems atviras. Organizatorių inf. Druskininkiečių veteranų komanda, turnyre treneriui Albinui Arbačiauskui atminti laimėjusi 1-ąją vietą