Sėkmingai įgyvendintas projektas "Augu aktyviai judėdamas"

Šaltinis: Alio Raseiniai
Publikavimo data: 2022-06-02, ketvirtadienis
Puslapis: 13
Plotas: 238 kv. cm
Tiražas: 5100
Regionas: Kaunas
Autorius: Jolanta Jonaitienė

Rasti raktažodžiai: Sporto rėmimo fondas, Švietimo mainų paramos fondas

           Sėkmingai įgyvendintas projektas „Augu aktyviai judėdamas“ 2019 metais Viduklės Si mono Stanevičiaus gimnazijoje startavęs Sporto rėmimo fon- do finansuojamas projektas „Augu aktyviai judėda- mas" baigėsi. Gegužės 23 d. organizuotas fina- linis baigiamasis pro- jekto renginys, jame daly- vavo gausus būrys 6-11 metų vaikų. Judručių lygos ka pitone Akvilė, padedant pradinio ugdymo mokytojoms, organiza- vo nuostabią sporto, judesio ir džiugesio kupiną šventę. Projek- to vadovė, direktoriaus pavaduo- toja ugdymui Jolanta Jonaitienė pasveikino susirinkusiuosius, priminė projekto įgyvendinimo pradžioje iškeltus tikslus ir už- davinius, dar kartą pasidžiau- įrengta mažųjų žaidimo aikš- tele, organizuotomis veiklomis, pačiais aktyviausiais lygos da- lyviais ir pasiektais rezulta- tais. Dominyka, Jogailė, Urtė ir Jokūbas drąsiai papasakojo, ko- kią naudą jiems davė dalyvavi- mas Judručių lygos veikloje. Po mankštos visi išsiskirstė į keturias zonas, jose vyko įvai- rios sportinės rungtys. Mokiniai turėjo galimybę dar kartą susi- rungti, kas ilgiausiai iškybos (ka- bikų rungtis), taikliausiai mėtys į krepšį (metikų rungtis), grei- čiausiai įveiks estafečių ruožą (vikruolių rungtis) ar bus nepra- lenkiamas atlikdamas laipioji- mo užduotis (lipikų rungtis). Po smagiai ir naudingai praleistų dviejų valandų visos komandos grįžo į aikštelę, kur laukė sma- giausia renginio dalis - apdova- nojimai! Neliko vieno neap- dovanoto: rungčių nugalėtojai gavo padėkas, aktyviai dalyva- Judručių lygos veiklose gavo padėkas ir atminimo ženklelius, visi dalyvavę šventėje gavo svei- kuolišką prizą - vaisių. Projektas baigėsi, bet aktyvios veiklos žaidimų aikštelėje tęsis ir toliau, nes daugeliui mokinių aktyvus laiko leidimas aikštelė- je tapo kasdieniu įpročiu. Projektas „Augu aktyviai ju- dėdamas" bendrai finansuoja- mas Sporto rėmimo fondo lėšo- mis, administruoja Švietimo mainų paramos fondas. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Jonaitienė, klės Si- \ iaus jJMįSąl J - ! ' jdruč ; ų , lvga "/\ |v\ j /"» '% / j»y K Ji ro- v \sr e daly- V :ių lygos ka- SPORTO RĖMIMO FONDAS įkvėpti judėti