Raseinių miesto sporto šventė

Šaltinis: Alio Raseiniai
Publikavimo data: 2022-06-02, ketvirtadienis
Puslapis: 8
Plotas: 867 kv. cm
Tiražas: 5100
Regionas: Kaunas
Autorius: Marius Kavaliauskas

Rasti raktažodžiai: Sporto rėmimo fondas

    Raseinių miesto sporto šventė > Didžiojo futbolo 5x5 dalyviai ir prizininkai. Prezidento Jono Žemaičio gim- nazija tęsia Sporto rėmimo fon- do ir Švietimo mokslo ir sporto ministerijos finansuojamą projek- „Raseinių miesto bendruome- nės fizinio aktyvumo didinimas" (SRF-FAV-2020-1-0178). Šį kar- buvo suorganizuota Raseinių miesto sporto šventė. Renginys sudomino raseiniškius, nes bu- vo siūloma dalyvauti pasirinkto- se veiklose - suorganizuotos įvai- rios sportinės rungtys: krepšinis 3x3, mažasis futbolas 5x5 vai- kams iki 12 metų amžiaus, didy- sis futbolas 5x5, pliažo tinklinis 2x2, smiginis, stalo tenisas ir šau- dymas pneumatiniai ginklais. Šventė prasidėjo vėjuotą ir ap- niukusį gegužės 28 dienos rytą ir užsitęsė iki vėlyvos popietės. Su- sirinko apie 150 dalyvių. Jie pas- klido po Prezidento Jono Žemai- čio gimnazijos stadioną, sporto salę ir pliažo tinklinio aikšteles prie bažnyčios. Vienu metu vyko įvairių sporto šakų varžybos, tad ir žiūrovams buvo galimybė pa- sirinkti, stebėti. Netrūko atka- klių kovų krepšinio, futbolo, tin- klinio aikštelėse. Ne mažiau įtampos buvo prie smiginio len- ir stalo teniso stalo, kur rankos taiklumą bei reakciją išbandė ne- maža dalis dalyvių. Visų sporto šakų prizinin- kai buvo apdovanoti atminimo medaliais ir taurėmis. Renginio > Tinklininio 2x2 prizininkės merginų grupėje. t Krepšinio 3x3 dalyviai ir prizininkai. organizatoriai dėkoja varžybų teisėjams ir Prezidento Jono Že- maičio gimnazijos gimnazistams savanoriams, padėjusiems, kad renginys vyktų sklandžiai. Taip pat ačiū ir raseiniškiams, susirin- kusiems į sporto šventę. Sis renginys - baigiamasis projekto akordas. Primename, kad per visą projektą, kuris vy- ko spalio-gegužės mėnesiais, ra- seiniškiams buvo suorganizuoti trys renginiai: „Bendruomenės 3x3 krepšinio turnyras", „Vely- kinis bėgimas" ir „Miesto spor- to šventė". Visi šie renginiai pri- traukė per 500 dalyvių. Kiekvieną pirmadienį ir trečia- dienį rytais į „Rytinės mankštos" užsiėmimus buvo kviečiami sen- jorai. Šia galimybe pasinaudojo ir išbandė per 30 mūsų miesto sen- jorų, daugiau kaip pusė lan- kėsi užsiėmimuose reguliariai. Tomis pačiomis dienomis vaka- rais buvo sudarytos sąlygos Ra- seinių miesto bendruomenei at- eiti ir užsiimti mėgstama fizine veikla (pažaisti krepšinį, tinkli- nį, futbolą, pašaudyti šaudyklo- je, pasitreniruoti treniruoklių salėse) nemokamai. Šios veiklos pritraukė per 200 dalyvių, kurie bent kartą atėjo pasportuoti. Prezidento Jono Žemaičio gim- nazija džiaugiasi, kad į jos orga- nizuojamas projekto veiklas viso susirinko apie 800 dalyvių, > Mažojo futbolo 5x5 dalyviai ir prizininkai. I Šaudymo Png rungties prizininkai. o tai beveik dešimtadalis miesto gyventojų. Visi jie užsiėmė bent viena fizinio aktyvumo forma, tai privertė juos judėti ir labiau įsitraukti į bendruomenę. Marius Kavaliauskas ŠVIETIMO, SPORTO A MOKSLO RĖMIMO 1 IR SPORTO FONDAS MINISTERIJA ~ Įkvėpti judėti