"Naminukas" sėkmingai sveikatinosi S. Kneipo metodu Sveikata reikia pradėti rūpintis nuo mažų dienų

Šaltinis: Banga
Publikavimo data: 2022-05-28, šeštadienis
Puslapis: 10
Plotas: 970 kv. cm
Tiražas: 3470
Regionas: Klaipėda
Autorius: Monika CALZONAITĖ

Rasti raktažodžiai: Sporto rėmimo fondas, Švietimo mainų paramos fondas

                   „Naminukas“ sėkmingai sveikatinosi S. Kneipo metodu Sveikata reikia pradėti rūpintis nuo mažų dienų Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ pedagogių teigimu, vaikai įprato sportuoti, judėti. Vaikų sveikatai gerinti - šalto vandens vonelės, kvepiančių žolelių arbata ir aktyvus fizinis judėjimas, nepamirštant sveikos mitybos. Gargždų lopšelio- darželio „Naminukas“ pedagogai pastebi teigiamus pokyčius: vaikai mažiau serga, atpažįsta vaistažoles, o švenčių metu vietoje saldumynų renkasi sveikesnį variantą. Vaikams - veiklos ir inventorius „Projekto metu mokymai apie S. Kneipo metodus buvo ir pedagogams, ir tėvams. Pedago- gai įgytas žinias taiko praktikoje kiekvieną dieną. Mūsų darželis „Naminukas“ yra sveikatą stip- rinanti švietimo įstaiga, - ak- centavo lopšelio-darželio „Na- minukas“ direktorė Raimunda Mockuvienė. - Projektas buvo įgyvendinamas visame darželyje, taip pat ir Kvietinių skyriuje ir jau baigsis gegužės 31 d. Pa- stebime, kad vaikų sergamumas mažesnis. Sebastiano Kneipo metodas apima daug sričių, nau- dodamiesi tuo galime sėkmingai stiprinti vaikų sveikatą.“ Esą pats vokiečių dvasininkas S. Kneipas labai sirgo, tačiau grūdinimusi išsigydė ligą. Jis išskyrė penkis sveikatinimosi elementus: grūdinimasis (kon- trastingu vandeniu, braidant, masažuojant kūną ir pėdas), judėjimas (aktyvi fizinė veikla), sveika mityba, arbatžolių vartoji- mas ir naudojimas bei harmonija (dėstoma per bendravimą, psi- chologinio mikroklimato gerini- mą, socialinį-emocinį ugdymą, atsipalaidavimą). „Šie metodai buvo taikomi kiekvienoje vaikų grupėje su auklėtojomis visus metus 3 kartus per dieną. Taip pat vaikams buvo organizuoja- mos papildomos veiklos skatinti fizinį aktyvumą: šokiai, futbolo treniruotės ir mankštos su kine- ziterapeute. Tėvams tai nieko nekainavo, o atlikus apklausą net 99 proc. tėvų veiklas su tre- neriais įvertino itin gerai“, - pa- brėžė direktorė R. Mockuvienė. Taip pat vaikų fiziniam akty- vumui skatinti projekto lėšų įsigyta inventoriaus: interaktyvi laipiojimo sienelė, dviratukų, triratukų, paspirtukų, vasarai - baseinų, psichologo kabinete - šviečiantis pluoštas, burbulinių vamzdžių, sūpynės „lizdas“, sportui - kamuolių ir kt. Kvie- tinių skyriuje taip pat įsigyta dviratukų, triratukų, priemonių psichologo kabinetuose ir kt. Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ teritorijoje au- ginamos vaistažolės, įrengtas šiltnamis. Darbuotojai ir tėveliai kviečiami atnešti natūralių arbat- žolių, grupėse sutikus tėvams vaikai supažindinti su eteriniais aliejais. Palankesni pasirinkimai „Naminuko“ pedagogės pasa- Sporto projektas „Sportuojantis „Naminukas“ bendrai finan- suojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis. Jj administruoja Švieti- mo mainų paramos fondas. Tikslas - įsigyti būtiną inventorių ir lopšelyje-darželyje „Naminukas“ vaikų fiziniam aktyvumui skatinti bei sveikatos stiprinimui taikyti Sebastiano Kneipo metodą. Gautas finansavimas - 37 738,39 Eur (iš šios sumos 10 proc. - Klaipėdos rajono savivaldybės prisidėjimas). kojo, kad nauda akivaizdi: vaikai turi žinių, atpažįsta, pavyzdžiui, avietes, kiaulpienes, levandų kvapą. Paklausti, ko reikia, kad būtų sveiki, atsako, kad sveikai maitintis. Yra vaikų, kurie vai- šindamiesi neima saldainių. To- kių esą yra ne vienas. Pedagogų manymu, tai didelis pasiekimas. Lina Strelčiūnė, lopšelio- darželio „Naminukas“ logopedė, patikino, kad vaikams labai pa- tinka ugdomoji veikla, projektai, jie įsitraukia fiziškai ir emociš- kai - tai teikia džiaugsmo. „Dar- buotojams tokios šventės, kaip šiandien vykstantis baigiamasis projekto renginys, pagyvina kasdienybę, ypač šiuo laikotar- piu“, - įsitikinusi Lina. Anot jos, S. Kneipo metodika - ran- apsipylimai šaltu vandeniu, aktyvus judėjimas - yra labai naudingi. „Jaučiasi teigiami po- kyčiai. Mažiau sergame tiek dar- buotojai, tiek vaikai - logopedi- nėse pratybose susirenka gausus būrys“, - S. Kneipo metodikos projekto lėšų įsigyta interaktyvi laipiojimo sienelė. naudą minėjo L. Strelčiūnė. Anot Donatos Žemgulytės, „Naminuko“ mokytojos, pro- jekto metu visus metus buvo parengtas tvarkaraštis, kurio kiekviena grupė turėjo laikytis. „Ryte prieš pusryčius ar po darydavome 15-20 min. mankš- telę, lauke išėję užsiimdavome aktyviais žaidimais, atsikėlę po pietų taikydavome kurį nors S. Kneipo metodą: masažuodavo- mės kamuoliukais, atlikdavome vandens procedūras. Vaikams tai tapo teigiama rutina: jie įprato sportuoti, suprato, kaip jie gerai jaučiasi po aktyvaus judėjimo. Arbatos ragavimas davė ne tik naujų žinių, bet ir potyrių“, - džiaugėsi D. Žemgulytė. Ji minė- jo, kad naujos informacijos gavo ir pedagogai: jie klausė paskaitų, pertraukos metu pasivaikščioda- vo su šiaurietiškomis lazdomis. Papildoma veikla Projekto metu buvo vykdo- mos papildomos veiklos, skirtos skatinti vaikų fizinį aktyvumą. Vaikai lankė futbolo treniruotes, šokius, sportavo su kinezitera- peute. Šokių mokytoja Skaistė Sikš- niūtė projekto metu susipažino su visomis darželio grupėmis. Progresą ji pamatė akivaizdžiai. pradžių kai kurie atėję vaikai net nešokdavo, tačiau po žings- nelį įsidrąsino ir dabar gali šokti net prieš auditoriją. Vaikai šoka net renginiuose. Taip pat kiek- vieną pamoką daryti tempimo pratimai. Panašus pasakojimas ir kineziterapeutės, masažuotojos Silvos Talmontienės. Tik laikui bėgant kai kurie vaikai įsidrąsino sportuoti, atlikti pratimus. „Vai- kai susipažino su sporto priemo- nėmis: lazdelėmis, kamuoliais, masažiniais kamuoliukais. Ki- neziterapijos kabinete yra pro- jekto lėšomis įsigyta laipiojimo sienelė: pradžioje buvo sunku, vaikai neužlipdavo, pavargdavo, delniukai parausdavo, o dabar jau viskas gerai“, - pasakojo Silva. Jos nuomone, projektas įvykdytas sėkmingai, nes už- truko ilgesnį laiką. Vaikai spėjo apsiprasti, susipažinti su inven- toriumi. Sudarytas veiklų tvar- karaštis skatino laikytis ritmo, visi užsiėmimai buvo įvykdyti. Užsiėmimų metu ji turėjo gali- mybę pastebėti, kokiam vaikui reikia papildomos pagalbos, apie tai pasikalbėti su tėvais. Gargždų futbolo klube „Ban- ga“ žaidžianti Monika Grikšaitė teigė, kad vaikai patobulėjo per šiuos metus. pradžių net nežinoję, reikia daryti ir kur stovėti, dabar jie žino futbolo treniruotės eigą. „Vaikai susti- prėjo fiziškai, jiems lengviau atlikti pratimus“, - akcentavo Monika. Ji įvardijo ir asmeninę naudą: dirbant su vaikais atsiran- da naujų idėjų. Taip pat lankan- tys lopšelį-darželį „Naminukas“ vaikai atėjo žaisti futbolo ir į „Bangą“. Pasisėmė naujų idėjų Baigiamajame vykdomo sporto projekto renginyje pra- ėjusį ketvirtadienį įgytomis ži- niomis pasidalinti buvo pa- kviesti rajono švietimo įstaigų pedagogai. Atvykusios Dovilų ir Priekulės lopšelių-darželių, Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos ir Gargždų lopšelio- darželio „Ąžuoliukas“ pedago- gės teigiamai įvertino iniciatyvą ir užtikrino, kad parveš į švieti- mo įstaigas, kuriose dirba, daug naujų idėjų. Džiuralda Kavolienė, Prieku- lės lopšelio-darželio auklėtoja, lankėsi šiame darželyje pirmą kartą. „Turtinga aplinka. Nors teritorija didelė, kiekviena erdvė išnaudota tikslingai vaikų tyri- nėjimui, pažindinimui. Veiklos naudingos ne tik vaikams, bet ir mums, mokytojams. Čia atvyku- si pasisėmiau idėjų“, - minėjo D. Kavolienė. Ji pasidžiaugė, kad „Naminuke“ stengiamasi tausoti gamtą, mat vaikų tyri- nėjimui naudojami neišmesti plastikiniai buteliai, kuriuos esą negaila, kad sutryps ir pan. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos priešmokyklinio ug- dymo mokytoja Irena Skrabienė pasidžiaugė direktorės Raimun- dos iniciatyva: „Šiandien filma- vau, žiūrėjau, gautą informaciją parvešiu į savo klasę. Susirinki- mo metu kalbėsimės su tėvais ir galbūt įsigysime priemonių. Visam darželio kolektyvui linkiu ir toliau plėtoti šią veiklą.“ Kristina Juknaitė-Bartnin- kė, Gargždų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja, minėjo, kad svarbu keisti ne tik mitybos įpročius, bet ir gyvenimo būdą. „Šiuolaikiniame pasaulyje labai skubame ir esame atitolę nuo gamtos. Praeiname pro žolę ir nepažįstame, kad čia yra vais- tažolė, neatpažįstame paukščių, medžių. Sveikintina, kad tai vyksta darželyje. Vaikai pažini- mo būdu artinami prie gamtos. Tai yra tęstinis darbas, yra kur tobulėti, apie pagalvoti, - įsi- tikinusi K. Juknaitė-Bartninkė. Dažnai girdime nusiskundimų, kad ikimokyklinėse įstaigose vaikai serga. Manau, jeigu tėvai sutinka, tai grūdinimasis yra didelis pliusas. Tokių projektų metu šviečiama ir visuomenė: tėvai daugiau metodų taiko ir namuose.“ Aut. nuotr. SPORTO RĖMIMO FONDAS y Monika CALZONAITĖ Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ pedagogių teigimu, vaikai įprato sportuoti, judėti. Sporto projektas „Sportuojantis „Naminukas“ bendrai finan- suojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis. Jj administruoja Švieti- mo mainų paramos fondas. Tikslas - įsigyti būtiną inventorių ir lopšelyje-darželyje „Naminukas“ vaikų fiziniam aktyvumui skatinti bei sveikatos stiprinimui taikyti Sebastiano Kneipo metodą. Gautas finansavimas - 37 738,39 Eur (iš šios sumos 10 proc. - Klaipėdos rajono savivaldybės prisidėjimas).