Sportiškiausios mokyklos vardo nepaleidžia

Šaltinis: Pajūrio naujienos
Publikavimo data: 2022-05-27, penktadienis
Puslapis: 2
Plotas: 532 kv. cm
Tiražas: 5200
Regionas: Klaipėda
Autorius: Audronė GRIEŽIENĖ

Rasti raktažodžiai: Sporto rėmimo fondas

      Sportiškiausios mokyklos vardo nepaleidžia Sporto salėje vyko daug triukšmo ir emocijų sukėlusios atkaklios kovos. > Kretingos Marijono Daujoto progimnazijoje įvykusios varžy- bos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“- tik vienas Sporto rėmimo fondo finansuojamo projekto „Aktyvi mokykla“ renginių, kuriame da- lyvavo moksleivių komandos ir kitų miesto ugdymo įstaigų. Vaikai varžėsi šešiose esta- fetėse, lavinančiose vikrumą, greitumą, koordinaciją, koman- dinio darbo įgūdžius. Sporto sa- lėje vyko atkaklios kovos, sukė- lusios daug triukšmo ir emoci- jų, ištvermingiausiems atnešu- sios pergalių, o džiaugsmo - kie- kvienam, nes visi dalyviai buvo apdovanoti medaliais. Dar prieš startą komandas sveikinusi buvusi ilgametė šios mokyklos kūno kultūros moky- toja Irena Augutienė neatsitik- tinai citavo olimpinių žaidynių pradininko prancūzo Pjero de Kuberteno žodžius, kad didelė garbė varžybose yra ne tik da- lyvauti, bet ir nugalėti. Pirmą vietą iškovojo Kretingos Mari- jono Daujoto progimnazijos ko- manda, antrą - mokyklos-dar- želio „Žibutė“ komanda, trečią - Kretingos Simono Daukanto progimnazijos komanda. Judriųjų estafečių tradicijos Marijono Daujoto progimnazi- joje - gilios. Jas kūrė ir puo- selėjo čia dirbusi I. Augutienė su vyru, taip pat kūno kultū- ros mokytoju šviesaus atmini- mo Petru Augučiu. „Buvome laikoma sportiškiau- sia mokykla. Mūsų komandos nugalėdavo ne tik Kretingos ra- jone, bet ir zoninėse varžybose, o kartą Elektrėnuose esame tapę ir Lietuvos čempionais“, - laikų Varžybų dalyvius pasveikino progimnazijos direktorė Raimunda Vis- kontienė (kairėje) ir buvusi kūno kultūros mokytoja Irena Augutienė. prisiminimais dalijosi I. Augutie- nė, į sporto salę atnešusi vaikams parodyti seną nuotrauką, kurio- je tarp varžybų „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ čempionų - ir tuomet trečiokė dabartinė šios progim- nazijos direktorė Raimunda Vis- kontienė. „Šiandieniniai mokiniai labai daug laiko praleidžia prie kom- piuterių, įsitraukę į žaidimus išmaniaisiais telefonais. Ma- no mokykliniais metais tokių informacinių technologijų ne- turėjome, tad puikus užsiėmi- mas po pamokų būdavo spor- to treniruotės. Mokytojai Au- gučiai skatino ugdyti valią, vi- sada siekti pergalių“, - atviravo direktorė. Ji pasidžiaugė, kad tuo pavyzdžiu seka ir šiuo me- tu progimnazijoje kūno kultū- ros mokytojais dirbantys ko- legos Arvydas Bušeckas, Ge- diminas Petrauskas, Artūras Dievinas, kūrybiška veikla prie moksleivių judėjimo aktyvini- mo prisideda šokių mokytojas iiU Paulius Vaitkevičius. Kaip papasakojo direktorės pavaduotoja J. Račinskienė, Ma- rijono Daujoto progimnazijos bendruomenė propaguoja svei- gyvenseną organizuodama ir įvairias akcijas: sutartą dieną į mokyklą ateina kas pėstute, kas atmina dviračiu, o rytais, prieš pamokas, mokiniams organi- zuojamos mankštos. „Nustebo- me, kad raginti jau nebereikia. Atėję anksčiau, vaikai patys pa- siima kamuolį ir žaidžia „kva- dratą“, - kalbėjo pavaduotoja. Laimėti projektą „Aktyvi mo- kykla“ Marijono Daujoto progim- nazijai reikėjo pastangų ir įdir- bio, konkurencija - didelė: 435- paraiškų finansuotos 74-ios. „Mums tikrai pasisekė, pro- jektui įgyvendinti skirta 67 tūkst. 439,21 Eur. Dalį šios sumos pa- naudojame įvairioms sporto var- žyboms suorganizuoti, o dalis ati- teks infrastruktūrai pagerinti - prie mokyklos esančioje aikšte- lėje paklosime minkštąją dangą, vaikai galės sportuoti saugiai“, - sakė R. Viskontienė. Jos žodžiais, projektas finansuoja tik priemo- nių įsigijimą, o aikštelei, aktyvaus judėjimo takams įrengti, dangai sumontuoti lėšas skirs Kretingos rajono savivaldybė. „Kai sutvarkysim, šią erdvę at- versim ne vien tik mūsų progim- nazijos, bet ir šalia esančios „Pa- sakos“ bei „Ąžuoliuko“ lopše- lių darželių sportuojantiems vai- kams“, - teigė direktorė. SPORTO RĖMIMO FONDAS įkvėpti judėti Audronė GRIEŽIENĖ