Atvira jaunimo erdvė "100'ts metų" skelbia sporto sezonų lauke atidarytų!!!

Šaltinis: Santarvė
Publikavimo data: 2022-05-20, penktadienis
Puslapis: 4
Plotas: 188 kv. cm
Tiražas: 3100
Regionas: Telšiai

Rasti raktažodžiai: Sporto rėmimo fondas, Švietimo mainų paramos fondas

       Atvira jaunimo erdvė „100'ts metų" skelbia sporto sezonų lauke atidarytų!!! Mažeikių rajono šeimos ir vaiko ge- rovės centras kviečia j aunimą nuo 14 iki 29 metų nenuobodžiau- ti namie ar lauke, o užsukti pas mus, į Atvirąjaunimo erdvę ,,100‘ts metų“ (Lais- vės g. 83, Mažei- kiai). Naudodamiesi atšauktais ribojimais dėl COVID-19, čia vėl visą vasarą akty- viai organizuosime įvairius lauko sporto užsiėmimus. Įgyvendindami projektą „Mažeikių jaunimo sporto pi- knikas“, kviečiame išbandyti jėgas tin- klinio, diskgolfo, badmintono, lėkš- čiasvydžio, petankės, kroketo „Viking Kubb“ rungtyse. Projekto tikslas - komandinių užsiėmimų lauko aikštelėje metu gerinti fizi- ir psichinę jaunuolių sveikatą, ugdyti discipliną. Erdvė atvira vi- siems Mažeikių mieste bei rajone gyvenantiems jauniems žmonėms. Ateikite po vieną, burkitės į ko- mandas, meskite iššūkį klasė kla- sei, mokykla mokyklai. Projekto finalas bus vainikuo- jamas baigiamuoju soorto nikni- ku, kurio metu kviesime dar kartą prisiminti ar naujai išbandyti spor- tines rungtis. Aktyviausieji ir ge- riausieji bus apdovanoti diplomais bei medaliais. Visos veiklos nemokamos, svarbus tik jūsų noras aktyviai dalyvauti. Daugiau informacijos apie pro- jektą ir sportinius užsiėmimus ra- site čia https://www.facebook.com/ mazeikiu. aje/ FB - Mažeikių atvi- ra jaunimo erdvė arba paskambinę tel. +370 682 52 359. Projektas ,, M ažeikiii jaunimo sporto piknikas bendrai finansuojamas vals- tybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas. u