Regionų plaukimo taurėje - antra vieta ir net 22 medaliai!

Šaltinis: Mūsų Ignalina
Publikavimo data: 2022-05-17, antradienis
Puslapis: 2, 6
Plotas: 661 kv. cm
Tiražas: 1775
Regionas: Utena

Rasti raktažodžiai: Sporto rėmimo fondas

Sportas Regionų plaukimo taurėje - antra vieta ir net 22 medaliai! Eugenijus RAKITINAS Plaukimo treneris Praėjusį savaitgalį Anykščiuose susirinko apie 300 plaukikų 15 Lietuvos miestų. Čia vyko atkakli ko- va dėl asmeninės įskaitos nugalėtojų ir prizininkų var- do bei dėl komandinių ap- dovanojimų. „Regionų tau- rės 2022“ varžybose galėjo dalyvauti visi Lietuvos mies- tai, išskyrus 5 didžiausius. Pirmąją varžybų dieną startavo vyresni plaukikai. Pagrindiniai mūsų 7 sporti- ninkai tikrai šauniai kovėsi ir iškovojo net 16 medalių ir surinko liūto dalį komandi- nių taškų. Vyriausiųjų grupė- je Ditas Šidlauskas iškovojo du aukso medalius, plaukda- mas 100 m krūtine ir 200 m kompleksiniame plaukime. Matas Šurna buvo nepralenkia- mas 50 m peteliške ir 100 m nugara rungtyse, o 200 m kompleksiniame plaukime tik keliomis šimtosiomis se- kundės dalimis nusileido ko- mandos draugui Ditui. Ro- kas Ervinas Česūnas nedaug pralaimėjo Matui plaukda- mas 50 m peteliške ir 100 m nugara (liko antras), o 100 m rungtyje laisvuoju stiliumi, nuplaukęs per 56,80 sek., iš- kovojo bronzos medalį. Dar vieną aukso medalį vyriau- siųjų grupėje iškovojo Emi- lija Vasiljevaitė, plaukdama 100 m krūtine. Jaunučių amžiaus grupė- je tris medalius iškovojo Au- gustė Rakitinaitė. Ji buvo ne- pralenkiama, plaukdama 100 m nugara, antrąją vietą iškovojo 50 m peteliške rungtyje, pagerindama asme- ninį rekordą (rezultatas 31,42 sek.). Augustė iškovo- jo sidabro medalį ir plauk- dama 100 m kompleksinia- me plaukime. Čia ji turėjo dalintis antrąją vietą su Varė- nos plaukike, nes užfiksavo identišką rezultatą - 1 min. 13,60 sek. Puikiai pasirodė ir Deividas Žilėnas. Jis, plaukdamas 100 m krūtine, laimėjo aiškia persvara, o 100 m kompleksinio plauki- mo rungtyje liko trečias. Prie komandos sėkmės prisidėjo ir Kornelija Jankovičiūtė, iš- kovojusi sidabro medalį, plaukdama 100 m krūtine. Pirmąją varžybų dieną vyko ir estafetinis plaukimas 4x100 m kombinuota mix estafetė, kurią turėjo sudary- ti 2 mergaitės ir 2 berniukai. Komanda čia turėjo plaukti visais keturiais plaukimo sti- liais. Iki paskutinių metrų vyko atkakli kova tarp Ute- nos ir Ignalinos komandų. Paskutiniame etape laisvuo- ju stiliumi plaukęs Rokas Er- vinas išplėšė mūsų komandai aukso medalius, o Utena at- siliko 0,22 sek. dalimis. Kar- tu su Roku Ervinu šioje esta- fetėje dar plaukė Matas, Emi- lija ir Augustė. Visi septyni mūsų pagrin- diniai plaukikai šį sezoną at- sakingai ruošėsi startams. Aišku, daugiausia prakaito išlieta savame Ignalinos ba- seine, tačiau dalyvauta ir tre- niruočių stovyklose 50 m il- gio baseinuose Elektrėnuo- se ir Kipre. Nukelta į 6 psl.
1

Šaltinis: Mūsų Ignalina
Publikavimo data: 2022-05-17, antradienis
Puslapis: 2, 6
Plotas: 661 kv. cm
Tiražas: 1775
Regionas: Utena

Rasti raktažodžiai: Sporto rėmimo fondas

   Regionų plaukimo taurėje - antra vieta ir net 22 medaliai! Atkelta 2 psl. Antrąją varžybų dieną prie komandinės sėkmės pri- sidėjo ir mūsų mažieji plau- kikai. Čia asmeninėje įskai- toje medalius iškovojo Edvi- nas Vielys, Adrijus Krikščio- naitis ir Dainius Vasiljevas. Mūsų berniukų komanda, plaukdama 4x50 m laisvuoju stiliumi, iškovojo antrąją vie- (pralaimėję Rokiškio plau- kikams). Šią komandą suda- Adrijus, Dainius, Arnas Slapšys ir Gvilijus Slavinskas. Susumavus abiejų dienų komandinius taškus, Ignali- na, surinkusi 245 taškus, iš- kovojo antrąją vietą ir laimė- jo taurę bei 400 eurų pinigi- prizą plaukimo prekėms įsigyti. Nuo nugalėtojų - Ro- kiškio komandos - atsilikta 20 taškų, o trečiąją vietą iš- kovojo Utenos plaukikai, tik vienu tašku aplenkę Elektrė- komandą. Šios varžybos didžiąja dalimi buvo finansuotos sporto rėmimo fondo lėšo- mis, o jas organizavo ir vyk- Ignalinoje veikianti aso- ciacija „Aukštaitijos plauki- mo-triatlono akademija“. Autoriaus nuotr.
2