Purienos pedagogai tobulina fizinio aktyvumo žinias

Šaltinis: Rinkos aikštė
Publikavimo data: 2022-04-30, šeštadienis
Puslapis: 21
Plotas: 843 kv. cm
Tiražas: 3401
Regionas: Kaunas
Autorius: Jorūnė LIUTKIENĖ

Rasti raktažodžiai: Sporto rėmimo fondas, Švietimo mainų paramos fondas

               Purienos pedagogai tobulina fizinio aktyvumo žinias Jorūnė LIUTKIENĖ Lopšelyje-darželyje „Pu- riena" vyko mokymai „Šiuolaikiškas vaikų fizi- nis ugdymas" Juos vedė vaikų sporto akademijos „Startukas" įkūrėjas me- todininkas dr. Kęstutis Bunevičius. Mokymuose pedagogai įgijo žinių apie naujus metodus ir būdus, skatinančius vaikų fizinį aktyvumą, bei apie am- žiaus tarpsnių ypatumus ir grupės valdymą veiklų metu. S iekia naujų žinių Darželyje „Puriena“ jau trečius metus vyksta projektas „Sveikata - raktas j sėkmingą ugdymą(si)“. Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį adminis- truoja Švietimo mainų paramos fondas. Gautos lėšos leidžia or- is projekto pinigų įrengtos aktyviam sportavimui skirtos ir lauko, ir vidaus erdvės. ganizuoti aktualius seminarus ir mokymus pedagogams. „Mes siekiame įvairiais bū- dais sustiprinti emocinę ir fizinę vaikų sveikatą bei nepamiršta- me patys tobulinti savo kompe- tencijas, todėl tokie seminarai mums labai naudingi“, - sako „Purienos“ vyresnioji mokytoja Aldona Mikolajūnienė. Tačiau ne tik žinios svar- bu. Įstaiga gali įsigyti ir įvairių priemonių, sportui skirto inven- toriaus. Atnaujintoje darželio sporto salėje dabar gausu. Tai skatina vaikus daugiau judėti ir išbandyti naujus užsiėmimus. O vaikams bežaidžiant patiriama daug paprastų džiugių akimir- kų. Fizinio aktyvumo veiklos kokybiškesnės ir patrauklesnės. Sukurta naują erdvė ir lau- ke - sporto aikštynas. Jis skirtas mokytis žaisti krepšinį ir futbolą. Taip pat darželyje vaikai nuo mažų dienų mokomi tinklinio ir badmin- tono pradmenų. Į įvairias fizinio aktyvumo veiklas įtraukiama visa bendruomenė. Organizuoj amose varžybose, sporto pramogose da- lyvauja vaikų tėveliai, kaimyninių darželių vaikai ir pedagogai. „Vieną ar du kartus per metus vaikus su tėveliais pakviečiame ir į daug didesnius renginius - į sporto šventes Kėdainių arenoje, kurias patys organizuojame“, - patirtimi dalijasi A. Mikolajūnienė. Lankyti darželį smagu ir naudinga Socializacija - viena svarbiausių priežasčių, kodėl „Purienos" darželio salėje susirinko visas pedagogų kolektyvas. vaikams rekomenduojama lan- kyti darželį. Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“ kviečia ir kiekvie- nais metais su džiaugsmu pri- ima pačius mažiausius į savo bendruomenę. Ir nors pirmosios vaikų die- nos būna tikrai nedrąsios, tačiau patyrę mokytojai netrukus su- domina ir prisijaukina mažuo- sius taip, kad jie greitai pasijun- ta lyg namų aplinkoje. Darželį vaikams svarbu pradėti lankyti, nes niekas savo šeimose nega- li suteikti vaikams tiek daug ir įvairių galimybių. „Vaikams labai svarbu būti su kitais vaikais, mokytis su jais bendrauti, juos pažinti ir kartu žaisti. Kiekvienas mūsų esa- me labai skirtingi: vieni bijo arba nenori matyti kitų, kitiems labai sunku būti grupės, ko- mandos nariu, jaučiančiu, kiek vadovauti, kiek prisiderinti, nusileisti, paklausyti, o dar ki- tiems labai trūksta vaizduotės, laisvumo, žaismingumo. Ikimo- kyklinis laikas yra labai svar- bus šiems įgūdžiams formuo- tis“, - sako patyrusi pedagogė, mokytoja metodininkė Greta Stunžienė. Vaikai turi bendrauti, atras- ti, tyrinėti, pajausti, išbandyti, pažinti tiesiog būti drauge su savo bendraamžiais. „Tėvus, besirenkančius Mokymus darželio „Puriena" pedagogams vedė vaikų sporto akademijos „Startukas" įkūrėjas metodininkas dr. Kęstutis Bunevičius. ankstyvojo ugdymo įstaigą, kviesčiau tapti mūsų bendruo- menės dalimi, ne tik dėl spor- tinio aktyvumo ugdymo. Mes galime pasiūlyti jiems unikalų ugdymą. Mes visiškai nebijome, kad mažieji klysta, atvirkščiai mūsų darželyje parodome, kaip pasi- mokyti padarytų klaidų ir pa- tirtų nesėkmių. Drąsiname vaikus pasi- tikėti savimi ir ugdome labai svarbią savybę - atkaklumą siekiant tikslo. Mokytojų tai- komi patikrinti metodai skatina vaikus mokytis patiems ir vie- Kuo dar stiprus „Purienos“ darželis: niems kitų“, - sako direkto- rės pavaduotoja ugdymui Zita Dzidzinavičienė. Balandžio 21 dieną Kė- dainių lopšelyje-daržely- je „Puriena“ vykę mokymai „Šiuolaikiškas vaikų fizinis ugdymas“ yra šiuo metu vyk- domo projekto „Sveikata - rak- tas į sėkmingą ugdymą(si)“ Nr. SRF-SIĮ-2020-1 -005 1 bendrai finansuojamo valstybės Spor- to rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas, vienas suplanuotų renginių. Kuria saugią ir jaukią aplinką mažiesiems. Viduje ir lauko aplinkoje atnaujinamos erdves, kurios būtų patrauklios vaikams. Vaikui augti ir ugdytis įtakos turi ir aplinka, jei ji saugi, estetiška, įvairi, jaukumą ir funkcionali. Tokioje besikeičiančioje aplinkoje vaikai patenkina savo poreikius judėti, veikti, tyrinėti ir atrasti, kelti klausimus, pažinti, joje ugdosi vaikų kūrybišku- mas, didėja pastabumas detalėms, gebėjimas spręsti problemas. Moko mylėti gamtą ir puoselėti. Šešis kartus įstaiga buvo apdovanota Žaliąja gamtosauginių mokyklų vėliava, kuri įrodo kad ši bendruomenė sistemingai ugdo meilę gamtai ir visus metus kūry- biškai panaudoja gamtos dovanas. Nedideliame sode vaikai gali stebėti, kaip žydi obelys, vyšnios, serbentai, mato kaip užsimezga vaisiai ir uogos, o darže ir šiltnamy- je - sėja, sodina, stebi, kaip dygsta ir auga įvairios daržovės, prieskoniniai augalai, mokosi juos prižiūrėti. Puoselėjamos etnokultūros vertybes. Minimos įvairios tradicinės šventės, per jas dainuojama, šokama, deklamuojama ir vaidinama - taip per kūrybą ir žaidimus puoselėjamas tautinis mūsų šalies paveldas. Vaikai mokomi tautiškumo ir gerbti bei saugoti savo tradicijas. Taikomi mąstymo kultūros ugdymo įrankiai. Darželyje vykdomas projektas „Kryptingas vaikų mokymosi mokytis kompetencijų ugdymas taikant „Mąstymo įpročių“ metodą“. Mokytojai patys mokosi ir po to vaikų ugdymo procese pritaiko įvairius mąstymo mokyklų įrankius ir elementus. Tikslas - išmokyti vaikus mokytis ir taikyti efektyvias veikiančias mąstymo ir elgesio strategijas (mąstymo žemėlapius, raktus ir įpročius bei De Bono kepures), kurios padeda savarankiškai apdoroti informaciją bei įveikti užduotis. Įstaiga sieks tapti pirmuoju akredituotu darželiu Kėdainių rajone, kuris sistemingai taiko „Mąstymo mokyklos“ elementus. Aukšti profesionalumo standartai Įstaigoje dirba įvairią patirtį turintys pedagogai, kurie noriai mokosi ir tobulėja savo profesinėje srityje. Tačiau pirmiausia jie myli vaikus. Ugdymosi procese aktyviai naudojame ir išmaniąsias technologijas: interaktyvias lentas, grindis, planšetinius kompiuterius. Tai prikausto vaikų dėmesį, o ugdymosi procesas tampa daug patrauklesnis. Lopšelio-darželio „Puriena“ kasdienybė neseniai atnaujintoje internetinėje svetainėje www.kedainiaipuriena.lt