Kai vaikai moka plaukti, saugiau jaučiasi ir tėvai

Šaltinis: Utenis
Publikavimo data: 2022-04-30, šeštadienis
Puslapis: 1, 10
Plotas: 945 kv. cm
Tiražas: 2600
Regionas: Utena
Autorius: Rasa MILERYTĖ

Rasti raktažodžiai: Sporto rėmimo fondas

Kai vaikai moka plaukti, saugiau iiiučiaiiiiir tėvai ( , ..... Rasa MILERYTĖ Trenerė Aurelija Kiršaitė: labai svarbu plaukti išmokti kuo anksčiau. Utenos baseinas atviras ir patiems maiiausiems. Prieš daugelį metų Utena buvo viena pirmųjų savivaldybių, pradė- jusių mokyti pradinių klasių moksleivius plaukti. Vien šiemet mokymo plaukti programą baigė 268 trečiokai, o per dešimt metų išmokyti plaukti vaikai skaičiuo- jami tūkstančiais. Išmokti plaukti - kuo anksčiau Ketvirtadienio popietę Utenos baseine džiaugsmingai šurmuliuoja vaikai: vieni - tik po plaukimo pamokos, kiti - jau ruošiasi užsiėmimų pradžiai. Čia susitinkame pa- sikalbėti su plaukimo klubo „Linksmasis delfinas“ trenere Aurelija Kiršaitė. Daug metų vaikus plaukimo mokanti spe- cialistė sako, kad per kraštus trykštančios vaikų emocijos Nukelta į 10 p. Kai vaiteir ; /
1

Šaltinis: Utenis
Publikavimo data: 2022-04-30, šeštadienis
Puslapis: 1, 10
Plotas: 945 kv. cm
Tiražas: 2600
Regionas: Utena
Autorius: Rasa MILERYTĖ

Rasti raktažodžiai: Sporto rėmimo fondas

   Vienas svarbiausių įgūdžių Daugiau kaip 10 metų plaukimo klubas „Linksmasis delfinas“ kartu su Utenos ra- jono savivaldybe vykdo vaikų mokymo plaukti projektą 2-3 klasių vaikams. Utenos daugia- funkcio sporto centro direkto- riaus pavaduotojas sportui ir plaukimo klubo „Linksmasis delfinas“ vadovas Algirdas Bi- vainis informavo, kad kasmet programoje dalyvauja apie tris šimtus pradinukų. Vieno užsi- ėmimo trukmė - dvi valandos, viso kiekvienai grupei vyksta 16 užsiėmimų. „Mokymai vyksta pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos programą. Tokios programos dabar vyksta viso- je Lietuvoje, o prieš 20 metų Utena buvo viena pirmųjų sa- vivaldybių, kuri savo iniciatyva pradėjo mokyti pradinukus plaukti. Pirmieji buvo Kaunas, o tada ir mes“, - pasakoja A. Bivainis. Mokymai finansuojami Sporto rėmimo fondo ir Ute- nos savivaldybės lėšų, na o daugiafunkcis sporto centras prisideda skirdamas baseiną ir mokytis reikalingas prie- mones. A. Bivainis pasakojo, kad mokymams pasibaigus vaikų Įgyti Įgūdžiai tikrinami nusta- tant gebėjimą nuplaukti 25 m baseine trimis lygiais: A lygis - be pagalbinių priemonių, B lygis - su viena pagalbine priemone, C lygis - su dviem ir daugiau pagalbinių priemo- nių. Kiekvienas vaikas gauna pažymėjimą, kuriame įrašyta, kokiu lygiu jis gali plaukti, o plaukiantys be pagalbinių prie- monių gauna ir medalį. „Gebėjimas plaukti - vie- nas gyvybiškai svarbiausių įgūdžių, - sako A. Bivainis. - Norisi, kad kiekvienas vaikas mokėtų plaukti, nes mokyda- miesi jie ne tik grūdina orga- nizmą, stiprina raumenis, bet ir ateityje yra saugesni prie van- dens telkinių.“ Visiems antros ir trečios klasės moksleiviams šie mokymai yra privalomi. DSC archyvo nuotr. A. Grigalienei šiame darbe smagiausia matyti vaikų pro- gresą. „Kai per pirmas pamo- kas vaikai bijo lipti į vandenį, o po kokių keturių pamokų jau plaukia be pagalbinių priemonių, didžiuojuosi ir jais, ir savimi, kad sugebėjau juos padrąsinti ir išmokyti. Tai man didžiausia motyvacija“, - šyp- sosi trenerė. procesą organizuoti pagal šias aplinkybes. „Kaip suaugusiems, taip ir vaikams ne visos dienos būna geros. Štai praėjusį pirmadienį turėjome pamoką 8 valandą ryto. Labai puikiai dirbom, vaikai gražiai viską darė. O ši diena buvo sunki. Ir vienai mergaitei liūdna, ir kitai aša- rytės kaupiasi... Tuomet jau negaliu taikytis prie išanksti- nio plano, adaptuoju pamoką pagal tai, kaip vaikai jaučiais“, - apie mokymo metodus pasa- koja trenerė. Kaip ir kolegei A. Kiršaitei, mokyti plaukti, jog neskęstų suaugę. Irma Maigienė, kurios du vaikai šiuo metu taip pat Kai vaikai moka plaukti, saugiau jaučiasi ir tėvai padeda gera nuotaika įsikrauti ir pačiai, todėl šis darbas teikia itin didelį malonumą. „Girdėti vaikų krykštavi- mą, matyti, kaip jie džiaugiasi būdami vandenyje ir kaip per pirmąsias pamokas vandens bijoję vaikai mokymams bai- giantis drąsiai be pagalbinių priemonių nuplaukia 25 me- trus - vienas didžiausių šio darbo malonumų“, - sako trenerė. Pasak A. Kiršaitės, labai svarbu plaukti išmokti kuo anksčiau, nes kai esi suaugęs, tam pritrūksta ir laiko, ir mo- tyvacijos, ir drąsos. Trenerė apgailestauja, kad baseine ten- ka matyti suaugusiųjų, kurie nemoka plaukti. Įvairiapusė plaukimo nauda A. Kiršaitė plaukimo klube vaikus treniruoja jau daugelį metų. Pasak trenerės, klausti, ar kiekvienas vaikas gali išmokti plaukti, yra tas pats, kas klausti, ar kiekvienas gali išmokti va- žiuoti dviračiu. Tereikia laiko, gebėti įkvėpti vaikams drąsos, parinkti kiekvienam tinkančius metodus ir dauguma, lankančių mokymo plaukti programą, po 32 valandų kurso vandenyje jaučiasi drąsiai kaip žuvys. Trenerė pasakoja, kad šių užsiėmimų metu vaikai moko- mi ne tik plaukimo pradmenų, bet ir saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens taisyklių, paste- bėti, jei kažką ištiko nelaimė ir pagelbėti. Plaukimo pagrindas - plūduriavimas, kvėpavimas ir judesiai, viso to pasitelkdama žaidybiškumą bei įvairias už- duotis trenerė ir moko. Pamo- metu naudojamos ir įvairios pagalbinės priemonės, tokios kaip pripučiamos rankovės ar plaukimo lentelės. „Mokėdamas plaukti ne tik jautiesi saugesnis: plaukiojant dirba visos raumenų grupės, be to, vanduo yra puiki terapi- priemonė, gerinanti mūsų psichologinę būseną, todėl šios mokymo plaukti pamokos vaikams yra visokeriopai nau- dingos“, - sako A. Kiršaitė. Trenerė pastebi, kad pa- mokų metu turi ir papildomą užduotį: ne tik išmokyti vaikus plaukti, bet ir tarp mažųjų mo- kinių pastebėti talentus, kurie galėtų sužibėti profesionaliame plaukimo sporte. Džiaugiasi - tokių vaikų rasti pavyksta. Svarbu užmegzti ryšį su vaikais Plaukimo klubo „Links- masis delfinas“ trenerė Aistė Grigalienė taip pat treniruoja mokymo plaukti programoje dalyvaujančius pradinukus. Daug metų užsienyje dirbusi specialistė sako, kad šių pa- mokų pagrindas - užmegzti pozityvų santykį su vaikais. Tik tuomet, kai jie visiškai pasitikės trenere, galės laisvai jaustis baseine ir vykdyti jos užduotis. „Geras santykis su plaukti besimokančiais vaikais man yra didžiausias prioritetas, - sako A. Grigalienė. - Kol neužmezgu gražaus ryšio, kol vaikai nepradeda manimi pasi- tikėti, kol neįrodau, kad su ma- nimi jie gali jaustis saugūs, tol negalime pradėti plaukti. Tik tuomet, kai susidraugaujame, galiu sakyti - pabandom.“ Kiekvienas vaikas, pastebi trenerė, į baseiną ateina su skirtingais įgūdžiais: vieni būna drąsesni, kiti - atsar- gesni, todėl pradžioje svarbu gerai pažinti vaikus, perprasti charakterį. Tam reikia daug bendravimo, žaidimo, palydė- jimo. Nepasitikėjimas ir van- dens baimė - viena didžiausių kliūčių mokantis plaukti, todėl trenerei svarbu ir nuolat drą- sinti vaikus. Taikosi prie aplinkybių Trenerė A. Grigalienė įsitikinusi, kad šių pamokų metu svarbiausia ne įvykdy- ti normatyvus, o visų pirma pastebėti vaikų emocijas, tos dienos nusiteikimą, ir mokymo Saugiau jaučiasi ir tėvai Sakoma, kad vaikus reikia lanko mokymo plaukti pro- gramą, apgailestauja, kad jai besimokant mokykloje, tokių iniciatyvų nebuvo. Pašnekovė sako vasaros metu su šeima mėgstanti leisti laiką prie ežero. Iki šiol mažie- siems vaikams būdavo griežtai nurodomos ribos, iki kur jie gali judėti. „Nors į vandenį jie lipdavo tik su plaukimo priemonėmis, vis tiek neleisdavome plaukti labai toli. Ir man, ir vyrui bū- davo ramiau, nubrėžus ribas. Šią vasarą taisyklės greičiausiai jau bus kitokios“, - sako I. Maigienė. Pašnekovė džiaugiasi, kad jos mažieji plaukikai baseine jaučiasi drąsiai ir laisvai, o namo grįžta laimingi, noriai pasakoja, kaip prabėgo plauki- mo pamoka, ko tądien mokėsi. Moteris sako vaikus į pamoką išleidžianti ramia širdimi - šim- tu procentų pasitiki savo darbą išmanančiais treneriais. Atkelta 1 p.
2