Projektas "Sportuok ir būk sveikas" baigė savo veiklą

Šaltinis: Vilniaus krašto savaitraštis
Publikavimo data: 2022-04-28, ketvirtadienis
Puslapis: 8, 9
Plotas: 964 kv. cm
Tiražas: 700
Regionas: Vilnius

Rasti raktažodžiai: Sporto rėmimo fondas, Švietimo mainų paramos fondas

               Projektas „Sportuok ir būk sveikas“ baigė savo veiklą VSĮ SIGNUM INTER įmonė vykdo vaikų ir jaunimo užimtu- Juodšilių seniūnijos kaimų teritorijose. Savo veikla įmonė siekia visavertės ir kokybiškos visų Juodšilių seniūnijos kaimų žmonių integracijos į visuome- per judėjimą ir fizinę veiklą, siekiant sūdan ti tinkamas są- lygas treniruotis, sportuoti ir būti fiziškai aktyviems. Vasaros laikotarpiu įmonė organizuoja vaikams ir jaunimui poilsio- sporto stovyklas, kuriose jie tu- riningai ir sv eikai praleidžia sa- vo atostogas. Kasmet suren- giamos šachmatų, futbolo, krepšinio, lengv osios atletikos mėgėjiškos varžybos, v isi daly- vaujantys varžosi tarpusavyje ir yra apdovanojami prizais. 2020 metais laimėtas projektas „Sportuok ir būk sv eikas", fi- nansuojamas Lietuvos valsty- bės Sporto rėmimo fondo lėšo- mis. kurį administruoja Lietu- vos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fon- das. Veikiant fondui įkurtas sporto klubas Vaičiūnuose, ten reguliariai mankštinasi, žaidžia šachmatais, šaškėmis ir kitais stalo žaidimais Juodšilių seniū- nijos gyventojai (vaikai, jauni- mas. suaugusieji ir senyvi žmo- nės). Nuo 2022 metų kov o 31 dienos projektas baigė savo veiklą. Šiam projektui įgyvendinti 18-kai mėnesių buvo gauta Sporto rėmimo fondo parama. Projekto ..Sportuok ir būk sv eikas" tikslas - sukurti tinka- mas ir palankias sąlygas fizinio aktyv umo veikloms vykdy ti ir reguliariomis fizinio aktyvumo veiklomis skatinti sveiką gy- venseną ir fizinį aktyvumą tarp Juodšilių seniūnijos narių: vai- kų, jaunimo suaugusiųjų, neįga- liųjų ir senjorų. Tiesioginė tikslinė projekto dalyvių grupė buvo v isi Vaičiū- kaimo ir aplinkinių Juodšilių seniūnijos kaimų (Baraškos. Dusinėnų. Miškinių. Prūdiškių. Rodos. Šiaudinės. Juodšilių) bendruomenės nariai. - Kaip pavyko panaudoti fondo lėšas ir įgyvendinti pa- grindinį projekto tikslą - ska- tinti vaikus, jaunimą, suaugu- sius ir senjorus būti fiziškai ak- tyvius ir ugdyti sveikos gyven- senos principus? Bendra finansuojama projek- to išlaidų suma sudaro 50 320 eurų. Sporto rėmimo fon- do lėšomis apmokomos išlaidos - 45 288 eurai. Lėšos buvo pa- naudojamos racionaliai ir eko- nomiškai naudingai, aprūpinant projekto dalyvius kokybiškomis priemonėmis, inv entoriumi, or- ganizuojant fizinio aktyvumo veiklas, priemonėmis įvairinant pratybas. PROJEKTO METU ORGA- NIZAVOME ŠIAS VEIKLAS: * mažiesiems projekto daly- viams organizavome smagias ir aktyvias sporto treniruotes. Už- siėmimų metu mažieji žaidė jud- riuosius žaidimus, dalyvavo įvairiose rungtyse, v aržybose ir estafetėse. Vaikai susipažino su įvairiomis sporto veiklomis ir inventoriumi ir atrado sau mie- liausią veiklą; * jaunimui ir suaugusiesiems organizavome reguliarias mankštas ir užsiėmimus jogos ir raumenų tempimo pagrindu - tai pratimų dariniai, padedanty s gerinti žmogaus savijautą-svei- katingumą. Čia buvo atliekami pratimai, skirti stovėsenai kore- guoti. širdies ir kraujotakos sis- temų darbui gerinti. Turintys specialiųjų poreikių ar negalią projekto dalyviai sportavo ir žaidė bendrose grupėse, tik pratimus ir užduotis atliko pa- gal savo galimybes; * mankšta senyviems - rami treniruotė skirta vyresnio am- žiaus žmonėms. Užsiėmimų me- tu buvo atliekami nesudėtingi raumenų jėgos, kvėpavimo pra- timai. akcentuojami raumenų tempimo, koordinacijos ir pu- siausvyros pratimai. Mankšta žemo intensyvumo, vyko nedi- delėse grupėse, tad kiekv ienas projekto dalyvis sulaukė indivi- dualių trenerio patarimų, pagal- bos ar korekcijos pratimų metu: * IŠMINTIES kambary je visi projekto dalyviai turėjo galimy- žaisti stalo žaidimus: šach- matais. šaškėmis ir kitais logi- niais stalo žaidimais. Projekto dalyviai, žaisdami šiuos žaidi- mus. lavino atmintį, skaičiavi- mo gebėjimus, strateginį mąs- tymą. ugdė loginio mąsty mo su- gebėjimus. padėjo jiems labiau susikaupti. Gausus vaikų, jaunimo, su- augusiųjų ir senjorų susido- mėjimas veiklomis džiugino ir motyvavo jas tęsti, kuriant dar didesnius sporto projektus, įtraukiant naujų veiklų. Visose veiklose buvo for- muojamos naujos dalyvių ju- desių motorikos, nes daugelis pirmą kartą atliko naujus ju- desius. pratimų kompleksus, veiksmus. Pagerėjo asmenų, dalyvaujančių projekte, koor- dinacijos. lankstumo, pusiau- svyros įgūdžiai. Užsiėmimais pagerintas žmonių sąnarių pa- slankumas. raiščių elastingu- mas. raumenų balansas. Projekto daly v iai, daly vau- dami mūsų organizuojamose mankštose, išmoko kontroliuoti sav o emocijas ir proveržius. ugdė susilaikymo, pagarbos, lojalumo ir disciplinos, taip pat gerų socialinių manierų ir eti- keto įgūdžių. Reguliarios mankštos, tempimo pratimai padėjo atkurti sutrumpėjusius raumenis, sausgy sles ir raiš- čius. dėl to žmogus jaučiasi lengvesnis, sumažėjo nugaros skausmai, pagerėjo kraujotaka ir medžiagų apykaita problemi- nėse kūno vietose, intensyviai sportuojantys pajautė greites- organizmo atsigavimą. Tre- niruotės su nestabiliais pavir- šiais lavino ne tik pusiausvy- rą. koordinaciją, bet ir raume- ištvermę, tarpraumeninę ko- ordinaciją. taip pat buvo ak- centuojamas giliųjų raumenų darbas. Sportuojantiems projekto dalyviams buvo diegiama mo- tyvacija. noras ir poreikis sa- varankiškai sportuoti ir būti fi- ziškai aktyviems. Reguliarus fi- zinis krūvis tiesiogiai siejamas su saugiu, sveikesniu ir ilges- niųjų gyvenimu. Dalyviai užtikrinti: jiems nuolat organizuojami užsiėmi- mai. įveikiąs buvo įtraukiama vis daugiau žmonių. Šachmatai lavina atmintį, strateginį mąstymą
1

Šaltinis: Vilniaus krašto savaitraštis
Publikavimo data: 2022-04-28, ketvirtadienis
Puslapis: 8, 9
Plotas: 964 kv. cm
Tiražas: 700
Regionas: Vilnius

Rasti raktažodžiai: Sporto rėmimo fondas, Švietimo mainų paramos fondas

       Projektas suvienijo ben- druomenes. šeimos narius, drau- gus skirtingų aplinkinių kai- ir gyvenviečių. Visi daly- vaujantys sporto projekte ga- lėjo artimiau susipažinti, spor- tuoti. varžytis, labiau susitelk- ti. ieškoti bendrų sprendimų, darniai r eikti, sveikiau, links- miau gyventi, būti fiziškai akty- vūs. Bendruomenės susibūri- mas kolektyviai patenkino na- rių socialinius, kultūrinius po- reikius, prisidėjo prie laisvalai- kio turtinimo ir įvairinimo. išori- nių ryšių užmezgimo ir palaiky- mo su kitomis aplinkinių kaimų bendruomenėmis. Susibūrusi bendruomenė į organizuojamas projekto veiklas sukūrė linksmą nuotaiką, panaikino sporto jau- dulį. leido lengviau įveikti ne- sėkmes. skatino padėti vieni ki- tiems. motyvuodami sportuoti ir būti fiziškai aktyviems kiek- vieną dieną. Organizuojamos fi- zinio aktyvumo veiklos paska- tino projekto dalyvius labiau domėtis fiziniu aktyvumu. Reguliarūs fiziniai pratimai pratybose teigiamai v eikė žmo- nių imuninę sistemą, pasitaisė nuotaika, po reguliarių treni- ruočių žmonės jautėsi laimin- gesni. pamiršo nerimą, depresi- ją. pyktį ir stresą. Be to. Juodši- lių seniūnijoje, Vaičiūnų kaime atsirado v ieta, kur bendruome- ir aplinkinių kaimų ir gyven- viečių žmonės galėjo bendrauti vienas su kitu pozityvioje ap- linkoje. jaustis ne tokie vieniši. Sportuojantiesiems buvo įdieg- ta motyv acija, noras ir poreikis savarankiškai sportuoti ir būti fiziškai aktyviems. - Įgyvendinant projektą, tikriausiai teko susidurti ir su sunkumais? Kuriuos bu- vo sunkiausia įveikti? Pradedant projektą susidū- rėme su sunkumais, ieškant ir pritraukiant į veiklas kompeten- tingus trenerius ir kitą persona- lą. Susidūrėme su dideliu Juod- šilių seniūnijos sporto infra- Jaunimas ir suaugusieji turi reguliarias mankštas ir jogos užsiėmimus struktūros, kuri būtų tinkama ir lengvai prieinama bendruome- nių nariams, projektus įgyven- dinti. trūkumu. Viena nenumatytų rizi- projekte - Lietuvoje nuo 2020 metų kovo 15 dienos pa- skelbtas karantinas. VŠĮ SIGNUM INTER, reaguodama į koronav iruso pandemiją pasau- lyje. pagal Lietuvos Respubli- kos Vyriausybės nutarimą, lai- kėsi nurodytų rekomendacijų. Gavus informacijos ir rekomen- dacijas. dalijomės su v isais pro- jekto veiklų vy kdytojais ir da- lyviais. Įv ertinus visas aplinky - bes ir galimybes, veiklos buvo tęsiamos nuotoliniu būdu pa- gal trenerių sudary tus indivi- dualius užsiėmimų planus. Su v isais projekto vy kdytojais tu- rėjome operatyviai reaguoti į susiklosčiusią situaciją Lietu- voje ir imtis veiksmų plano, kad veiklos nesustotų ir dalyviai neprarastų fizinio aktyvumo. Vi- sos numaty tos projekte veiklos buvo kontroliuojamos, stebi- mos. komunikuojama dažniau su treneriais, dalyviais visais prieinamais būdais tam. kad ga- lėtumėme užtikrinti projekto da- lyvių fizinį aktyvumą, puikią emocinę ir psichologinę būklę. - Įgyvendinant projektą, kur dažniausiai vykdavo fizi- nio aktyvumo pratybos ir kas joms vadovavo? Projektas buvo vykdomas Vaičiūnų kaime. Geležinkelie- čių g. 3. Vilniaus r. ir orientuo- tas į Juodšilių seniūnijos aplin- kinių kaimų (Baraškos. Dusinė- nai. Juodšilių. Miškiniai. Prūdiš- kės. Rodą. Šiaudinė) įvairaus amžiaus gyventojus. Pratyboms vadovavo kvali- fikaciją ir ilgametę treniravimo patirtį turinty s treneriai. Projektas bendrai finansuo- jamas Švietimo, mokslo ir spor- to ministerijos Sporto rėmimo fondo lėšomis, skirtomis įgy- vendinti sporto projektus, su- sijusius su fiziniu aktyvumu ir sporto renginių organizavimu, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Organizatorių informacija *- l i . t «... r ..< .»» T .... ~ ‘v. ' .... T •v. r III RUSIU BURINIS LIAUDIES ŠOKI Į’ III KEPI BI.IKVNSKI II.STItVAI. FESTIVALIS f ' . TANC A Ll l)<)\Vl f.O © ® RUDAMINOS DAUGIAFUNKCINIS J WI£LOFUNKCYJNY OŠRODEK KULTŪROS CENTRAS y t KULTURY W RUDOMINIE \ Rcjcstracja zcspoldvv tr\va do 6 niaja. Kolekty registracija vyksta iki gegužės 6 d. Rcgulamin. oraz karra zgioszcnia dostypne na srronic Nuostatui ir paraiškos forma puslapyje wM\\.ruduminosk uit ura J t www.rudaminoskuItura.lt m . ", Organizatorius: , Partneriai: V iini.us Informaciniai partneriai: 1?4 į, *!. Organizator: WŽ2tl Partnerzy: <ę> 2!*Sdyb* Partnerzy medialni: g * * * * * * * * s.* » : i-g.s « : «-«-».« « » » » »
2