Sporto rėmimo fondo projektai Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje

Šaltinis: Alio Raseiniai
Publikavimo data: 2022-04-28, ketvirtadienis
Puslapis: 8
Plotas: 344 kv. cm
Tiražas: 5300
Regionas: Kaunas
Autorius: Jolanta Jonaitienė

Rasti raktažodžiai: Sporto rėmimo fondas, Švietimo mainų paramos fondas

                Sporto rėmimo fondo projektai Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje jau keletą metų įgy- vendinami įvairūs Sporto rėmi- mo fondo finansuojami projektai. Nuo 2019 metų įgyvendina- mas projektas „Augu aktyviai judėdamas", skirtas mažųjų, 6-11 metų vaikų, fiziniam ak- tyvumui skatinti. Įgyvendinant šį projektą gimnazijos teritorijo- je įrengta spalvinga, saugumo reikalavimus atitinkanti žaidi- aikštelė. Šioje aikštelėje savo veiklą organizuoja Judručių ly- ga. Tris kartus per savaitę vai- kai, vadovaujami judručių lygos kapitono, žaidimų aikštelėje at- likdami įvairius pratimus, žais- dami, varžydamiesi gerina savo fizinius rodiklius. Kad veikla nebūtų monotoniška, kiekvieną savaitę organizuojama vis kito- kia skirtingiems fiziniams ge- bėjimams stiprinti skirta veikla. „Lipikų savaitę" keičia „Kabikų savaitė", „Metikų savaitę" kei- I Smagūs ir naudingi užsiėmimai - skirtingoms kartoms! čia „Vikruolių savaitė". Visi šio- je lygoje dalyvaujantys vaikai, o jau daugiau nei 120, gavo ly- gos nario pasus, kuriuose fiksa- vo savo fizinius rodiklius ir pasikeitimus. Rodikliai buvo už- fiksuoti ir Rekordų dienų metu. Karantinas kiek pakoregavo vei- klas, bet projekto, kurio įgyven- dinimas baigsis gegužės mėnesį, tikslas - skatinti 6-11 metų vai- fizinį aktyvumą bus pasiek- tas. Vaikų aikštelė nuolat pilna žaidžiančių, sportuojančių vai- kų. Kitas projektas „Kartu mes sti- SPORTO RĖMIMO FONDAS Įkvėpti judėti prus!" įgyvendinamas nuo 2021 metų rugsėjo, taip pat sulaukė populiarumo. Šis projektas skir- tas visai Viduklės miestelio ben- druomenei, jo tikslas - suburti skirtingo amžiaus žmones ben- drai fizinį aktyvumą skatinan- čiai veiklai. Nuo projekto įgy- vendinimo pradžios jau buvo organizuoti jogos, funkcinių tre- niruočių užsiėmimai. Šiuo me- tu tris kartus per savaitę vyksta užsiėmimai su „Kangoo Jumps" batais ir ėjimo su šiaurietiškomis lazdomis. Visomis priemonė- mis aprūpiname, reikia tik noro sportuoti ir pavasarį, o greitai ir vasarą, žvaliai pasitikti. Projek- to veiklose jau dalyvavo per 100 žmonių, vyriausiam 78 me- tai, jauniausiam - 8. Laukiame visų, nesvarbu, kokio amžiaus bebūtumėte, fizinės veiklos, in- tensyvumas, krūvis bus pritai- kytas pagal jūsų pajėgumą. Projektai „Augu aktyviai judė- damas" ir „Kartu mes stiprūs!" bendrai finansuojami Sporto rė- mimo fondo lėšomis, juos admi- nistruoja Švietimo mainų para- mos fondas. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Jonaitienė,