Lietuvos neįgaliųjų bočios čempionatas

Šaltinis: Rinkos aikštė
Publikavimo data: 2022-04-14, ketvirtadienis
Puslapis: 4
Plotas: 430 kv. cm
Tiražas: 3401
Regionas: Kaunas
Autorius: Dimitrijus KUPRIJANOVAS

Rasti raktažodžiai: Sporto rėmimo fondas, Švietimo mainų paramos fondas

       Lietuvos neįgaliųjų bočios čempionatas Dimitrijus KUPRIJANOVAS Savaitgalį Kėdainių sporto centre vyko Lietuvos bo- čios čempionatas ir bočios taurės varžybos. Kaip ir ankstesniuose Lie- tuvos neįgaliųjų čempi- onatuose šiemet, taip ir šiame, dalyvių buvo itin daug - net 35 komandos. Beje, šiame čempionate sėkmė labiausiai lydėjo kėdainiečius - čempiona- to pirmos vietos laimėto- jais tapo Kėdainių rajono paraplegikų asociacija. I abai mėgstamas Renginio iniciatorė Alma Margevičienė džiaugėsi, jog kė- dainiečiai labai pamėgę šį sportą. „Mūsų asociacijoje šis žai- dimas yra labai populiarus. Mūsų sportininkai čempionatuose daly- vauja jau kelerius metus. Du kar- tus užėmėme trečią vietą. Kadan- gi ūirime gerų sportininkų, kilo mintis čempionatą organizuoti Kėdainiuose. Pastovios sportininkų meis- triškumo kėlimo treniruotės vyk- domos pagal projektą „Sportas mus išlaisvina“, finansuojamą Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Švietimo mainų paramos fondas ir centrinė valdymo agentūra. Čempionate gali dalyvauti tik fizinę negalią turintys sporti- ninkai, po 2 asmenis komandoje. Varžybos vykdomos dviem pogrupiais: pirmame sportinin- kai, atitinkantys klasifikacijos reikalavimus, antras pogrupis mišrus. viso čempionate dalyvavo 76 sportininkai - 38 komandos, 8 komandos pirmo pogrupio ir 30 komandų antro pogrupio. Kėdainių rajono paraplegikų asociacijai atstovavo 4 koman- dos“, - kalbėjo Kėdainių paraple- gikų asociacijos vadovė. Pagaliau laisvė Kalbinti neįgalieji labai džiaugėsi, kad pagaliau atlaisvin- ti įvairūs karantino reikalavimai, kurie jiems labai trukdė bendrauti. „Turime labai daug spor- to šakį}, dalyvaujame labai daug renginių. Šiandien Kėdainiai pa- sirinkti, nes čia yra labai geros sąlygos. Labai džiaugiamės, kad daly- vauja išties daug žmonių. Visiems nusibodo karantinas, nusibodo būti namuose. Vieni susirenka sportuoti pro- fesionaliai, kiti - tiesiog paben- drauti, dalyvauti, pajudėti. Fizinis aktyvumas, bendravi- mas, socialinis gyvenimas teikia mums džiaugsmą“, - kalbėjo Lie- tuvos neįgaliųjų federacijos prezi- dentas Kęstutis Skučas. Gausybė sveikintojų Neįgaliuosius pasveikino ir pagerbė ne tik neįgaliųjų sporto vadovai, bet ir Kėdainių rajono savivaldybės vadovai - meras Va- lentinas Tamulis bei jo pavaduoto- jas, aktyviai dviračių sportą propa- guojantis Paulius Aukštikalnis. Savivaldybės vadovai pasi- džiaugė, kad neįgalieji yra labai aktyvūs Kėdainių krašto gyven- tojai, nesėdi užsidarę namuose, o stengiasi dalyvauti visuose renginiuose, šventėse, susibūri- muose. Vadovai pažadėjo visa- pusę paramą ir palaikymą mūsų neįgaliesiems. Sekėsi puikiai Lietuvos bočios čempiona- te pirmąją vietą pelnė Kėdainių rajono paraplegikų asociacija, antroji vieta atiteko Kauno „San- takai“, trečioji - jungtinei Alytaus „Alytupio“ ir Vilniaus „Fenikso“ komandai. Bočios taurės nugalėtojai: Vilniaus neįgaliųjų dienos centras, Kėdainių rajono paraplegikų aso- ciacija ir Ukmergės „Vilkmergė“. Kėdainiečiai Rasa Stankevi- čienė ir Vidas Lesmonas užėmė 1 vietą pirmame pogrupyje, o an- trame pogrupyje Darius Grigas ir Alijus Čistovas iškovojo 2 vietą. Pirmas toks Reikėtų akcentuoti, kad tokio masto neįgaliųjų renginys Kėdai- niuose vyko pinną kartą. Masinis renginys vyko Vilai- nių rekreacijos ir sporto pramogų komplekse, tai pirmas tokio lygio neįgaliųjų sportininkų renginys. Bočios čempionato pagrindi- nis organizatorius - Lieūivos neį- galiųjų sporto federacija. Šiais metais prie Lietuvos neįgaliųjų bočios čempionato or- ganizavimo prisidėjo ir Kėdainių rajono paraplegikų asociacija. Čempionatą dalinai finansa- vo Kėdainių rajono savivaldybė ir Kėdainių sporto centras. Kaip ir ankstesniuose Lietuvos neįgaliųjų čempionatuose šiemet, taip ir šiame, dalyvių buvo itin daug - net 35 komandos. Organizatorių nuotr.