Mokymo plaukti programą baigė 268 trečiokai

Šaltinis: Utenos apskrities žinios
Publikavimo data: 2022-03-19, šeštadienis
Puslapis: 4
Plotas: 296 kv. cm
Tiražas: 2000
Regionas: Utena

Rasti raktažodžiai: Sporto rėmimo fondas

    Mokymo plaukti programą baigė 268 trečiokai Daugiau kaip 10 metų plaukimo klubas „Links- masis delfinas“ kartu su Utenos rajono savivaldy- be vykdo vaikų mokymo plaukti projektą 2-3 klasių vaikams. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos spor- to rėmimo fondo projekte dalyvavo 268 trečių kla- sių vaikai Utenos miesto mokyklų. Praktines plauki- mo pratybas vykdė kvali- fikuoti plaukimo treneriai: Jurgita Jurkėnienė, Aure- lija Kiršaitė, Aistė Griga- lienė ir Saulius Skrebelis. Vaikai buvo organizuotai atvežami į Utenos daugia- funkcio sporto centro plau- kimo baseiną, prieš tai su- sipažinę su saugaus elgesio prie vandens ir vandeny- je taisyklėmis. Mokymo plaukti užsiėmimų metu keliamas tikslas išmokyti antrų-trečių klasių vaikus plaukimo pradmenų, kad jie atviruose vandens telki- niuose ir baseinuose jaus- tųsi saugūs. Šiais metais geriausiai normatyvus išlaikė: Aukš- takalnio pradinės moky- klos 3 B (visi mokiniai A lygiu) ir mokyklos dar- želio „Eglutės“ mokiniai (visi A lygiu ir tik vienas B lygiu). Utenos DSC informacija