Mokymo plaukti programą baigė 268 Utenos trečiokai

Šaltinis: Utenos diena
Publikavimo data: 2022-03-16, trečiadienis
Puslapis: 10
Plotas: 332 kv. cm
Tiražas: 3700
Regionas: Utena

Rasti raktažodžiai: Sporto rėmimo fondas

   Mokymo plaukti programą baigė 268 Utenos trečiokai Daugiau kaip 10 metų plaukimo klubas „Linksmasis delfinas“ kartu su Utenos rajono savi- valdybe vykdo vaikų mokymo plaukti projektą an- trų-trečių klasių vaikams. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto rėmimo fondo projekte dalyvavo 268 trečių klasių mokiniai Utenos miesto mokyklų. Praktines plaukimo pratybas vykdė kvalifikuoti plaukimo tre- neriai Jurgita Jurkėnienė, Aure- lija Kiršaitė, Aistė Grigalienė ir Saulius Skrebelis. Vaikai buvo organizuotai atvežami į Ute- nos daugiafunkcio sporto centro plaukimo baseiną, prieš tai su- sipažinę su saugaus elgesio prie vandens ir vandenyje taisyklė- mis. Mokymo plaukti užsiėmi- metu keliamas tikslas išmo- kyti antrų-trečių klasių mokinius plaukimo pradmenų, kad jie atvi- ruose vandens telkiniuose ir ba- seinuose jaustųsi saugūs. Mokymo plaukti programa - tai organizuotos 32 mokymo plaukti ir saugiai elgtis vandenyje bei prie vandens pamokos pagal Lietuvos plaukimo federacijos parengtą programą, kaip papildomo fizinio aktyvumo ir judesių lavinimo už- siėmimai, vykdomi pagal vienin- metodiką ir dalyvaujant kvali- fikuotiems specialistams, siekiant numatytų vykdymo pasiekimų. Mokymo programa buvo siekia- ma, kad vaikai galėtų plūduriuo- ti horizontalioje ir vertikalioje pa- Visų projekto dalyvių įgyti plaukimo gebėjimai buvo tikrinami dėtyse, keisti kūno padėtį, panerti po vandeniu ir ištraukti dugne gu- lintį daiktą, judėti į priekį, atlikda- mi kojų judesius, krauliu (plauki- mo stilius) su lenta, nuplaukti 25 metrus krauliu arba nugara. Visų projekto dalyvių įgyti plaukimo gebėjimai buvo tikri- nami, nustatant vaikų gebėjimą nuplaukti 25 metms baseine tri- mis lygiais. A lygis - be pagalbi- nių priemonių; B lygis - su viena pagalbine priemone; C lygis - su dviem ir daugiau pagalbinių priemonių. Šiais metais geriausiai norma- tyvus išlaikė Aukštakalnio pradi- nės mokyklos 3B klasės (visi mo- kiniai A lygiu) ir mokyklos-vaikų darželio „Eglutė“ mokiniai (visi A lygiu, tik vienas B). Parengta pagal Utenos DSC inf.