"Diemedžio" ugdytinai plaukimo įgūdžius gerina Šilalėje

Šaltinis: Šilutės naujienos
Publikavimo data: 2022-02-18, penktadienis
Puslapis: 7
Plotas: 111 kv. cm
Tiražas: 3000
Regionas: Klaipėda

Rasti raktažodžiai: Sporto rėmimo fondas

   „Diemedžio“ ugdytinai plaukimo jgū džius gerina Šilalėje 2020 m. Sporto rėmimo fondo projektų atran- kos konkurse Fizinio aktyvumo veiklos, skatinan- čios fizinio aktyvumo plėtrą, „Diemedžio“ ugdy- mo centro darbo grupė parengė projektą ir gavo finansavimą „Mokinių, turinčių elgesio ir emoci- sutrikimų, mokėjimo plaukti ir socializacijos svarba“. Fizinio aktyvumo di- dinimas per plaukimą, linksmos veiklos ir žai- dimai atveria mokiniams galimybes j saugesnį, sveikesnį ir aktyvesnį gyvenimą. Šiame projek- te per 2 metus dalyvaus 50 mokinių. Mokiniai su džiaugs- mu vyksta į Šilalės spo- rto mokyklą. Čia jie už- siėmimų metu priprato prie vandens, išmoko sulaikyti kvėpavimą ir orientuotis po vandeniu, plūduriuoti horizontalio- je ir vertikalioje padė- tyje, slinkti ant krūtinės ir nugaros, keisti kūno padėtį, išlaikyti lygsvarą vandenyje, atlikti šuoliu- kus į vandenį, įgijo kitų gyvybiškai svarbių įgū- džių. Džiaugiamės mokinių pasiekimais ir dėkojame Šilalės sporto mokyklos komandai pagalbą įgyvendinant projektą. „Diemedžio“ inf.