"Sporto rėmimo fondas"

Šaltinis: Tauragės kurjeris
Publikavimo data: 2022-02-01, antradienis
Puslapis: 4
Plotas: 528 kv. cm
Tiražas: 4200
Regionas: Tauragė

Rasti raktažodžiai: Sporto rėmimo fondas, Švietimo mainų paramos fondas

       Projektas „Išlaisvink judėjimo galią" Nr. SRF-FAV-2020-1-0141 ir Tauragės „Versmės" gimnazija, bendrai finansuo- jamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Sporto projektui įgyvendinti skirta suma: 48 825,00 euro. Projektą dalinai finansuoja Tauragės rajono savivaldybė. Sporto projekto įgyvendinimo lai- kotarpis: 2020-09-15 - 2022-02-15. Bendra projekto trukmė: 17 mė- nesių. Projekto tikslas - skatinti „Versmės" gimnazijos mokinių ir vietos ben- druomenės fizinį aktyvumą didinant fizinių veiklų įvairovę ir pasirinkimo galimybes. Uždaviniai: 1. Sukurti interaktyvią ir patrauklią sporto bazę gimnazijos mokiniams, skatinančią fizinių veiklų įvairovę. 2. Įtraukti mokinius į aktyvų ju- dėjimą sukurtose aktyviose erdvėse, tobulinant gebėjimus tikslingai, teisingai naudotis sukurta sportine baze. 3. Įtraukti vietos bendruomenę, tėvus, senjorus, neįgaliuosius, šeimos gerovės ir neįgaliųjų reabilitacijos cen- tro auklėtinius į aktyvų naudojimąsi sukurta sportine baze. 4. Stiprinti jaunuolių fizinio ugdy- mo sąmoningumą, skatinant įtraukią savanorystę patiems gimnazistams įgyvendinant fizinio ugdymo veiklas. „Versmės" gimnazijoje įrengta fizinio aktyvinimo veiklų įgyvendimui skirta sporto bazė: alpinistinė laipiojimo sienelė ir gimnastikos čiužiniai, interak- tyvi žaidimų aikštelė „Lu", 2 irklavimo simuliatoriai „Digital rovving", 4 elek- triniai bėgimo takeliai, 2 lauko teniso stalai, lauko šachmatų komplektas ir laikrodžiai, 40 šiaurietiškojo ėjimo lazdų, 5 „Bosu" kamuoliai, 3 „Trx" multifunkciniai diržai ir lankstumo įsivertinimo dėžė. Projekto veiklos, laukiami rezulta- tai: „Versmės" gimnazija, turėdama inovatyvią sporto bazę, pasiūlė nau- jas, įdomias veiklas, kurios skatina įsitraukti į fizinį aktyvumą, tapo bendruomenės traukos centru. Inte- raktyvi žaidimų aikštelė „Lu" bei irkla- vimo simuliatorius „Digital rovving" pritraukia ir išlaiko vaikų dėmesį, vystant fizinius įgūdžius, panaudojant žaidimus, kuriamos naujos kartos įtraukiančios patirtys. Interaktyvios žaidimų aikštelės ir irklavimo simu- liatoriaus pagalba galima įgyvendinti komandinius žaidimus, estafetes, kurti naujas sporto šakas, mokytis matematikos ir net žiūrėti filmus. Nuo interaktyvumo pereinama prie prak- tiško iššūkio metimo sau veiklų, skirtų koordinacijai, ištvermei, lankstumui, laikysenai, pusiausvyrai ir lyderystei ugdyti - kopimo į alpinistinę laipio- jimo sienelę sporto salėje, funkcinės grupinės treniruotės su elektriniais bėgimo takeliais, „Nirvana fitness" (jogos treniruotės). Siekdami įgalinti veiklų įvairovę ir aplinką, tikslingai pasirinkome ir aktyvių veiklų įgy- vendinimą lauke (pavasarį, rudenį): lauko šachmatus, lauko stalo tenisą, ėjimą šiaurietiškomis lazdomis ištisą sezoną. Visos veiklos pasirinktos, atsižvelgiant į tikslinių grupių atliktą poreikių analizę. Sporto projekto veiklų atidary- mo šventė TVGFEST startavo 2021 metų gegužės 5 dieną. Joje dalyvavo Marius Jovaiša - garsus lyderis, ak- tyvios gyvensenos ambasadorius, kuris įkvepiančia paskaita motyvavo gimnazistus, tėvus, šeimas, senjorus, bendruomenę, visus dalyvius akty- viai judėti ir pasidalino savo gerąja patirtimi - sėkmės istorija. Patrauklios, inovatyvios veiklos padidino norinčių sportuoti jaunosios kartos atstovų skaičių, gimnazija tapo patrauklia, novatoriška gimnazistų sporto veiklų įgyvendinimo trau- kos vieta. Projekto metu „Versmės" gimnazistams buvo įgyvendinama „Aktyvios ilgosios pertraukos" idėja tiek jaukiai įrengtose lauko, tiek vi- daus erdvėse - kiekvienos ilgosios pertraukos metu gimnazistai aktyviai leido laiką pasirinkdami jiems nori- mas veiklas. Taipogi „versmiškiai" du kartus per savaitę po pamokų sporto salėje išbandė kompleksiškas fizinio aktyvinimo veiklas: buvo organizuo- jami gimnazistų pamėgti stalo teniso, šachmatų turnyrai, ėjimas šiaurietiš- komis lazdomis, kopimas į alpinistinę laipiojimo sienelę, bėgimas elektriniais bėgimo takeliais. Vyko konstruktyvus bendradarbia- vimas su 4 tikslinėmis grupėmis: Tau- ragės šeimos gerovės centro, Adakavo socialinių paslaugų namų Tauragės padalinio auklėtiniais, Trečiojo amžiaus universiteto senjorais ir Tauragės „Senamiesčio" bendruomene. Jiems fizinio aktyvinimo veiklos vyko 2 kartus per mėnesį penktadieniais. Tikslinių grupių atstovai stiprino koordinaciją, ištvermę, lankstumą, laikyseną ir pusiausvyrą bei gebėjo įsivertinti pasiektą progresą. 2021 m. lapkričio 27 d. vyko „Kar- šventė", kurios tikslas - stiprinti jaunosios kartos fizinį sąmoningumą, užtikrinti betarpišką ryšio kūrimą ir bendradarbiavimą tarp 3 kartų atstovų sportuojant kartu - vaikų, tėvų, senjorų ir vietos bendruomenės narių. Dalyviai išlaisvina judėjimo galias, dalyvaudami paralelinėse fizi- nio aktyvinimo veiklose: stalo teniso turnyre, irklavimo varžybose, kopime į laipiojimo sienelę, stovėjime ant balansinio kamuolio, 1 mylios greičio įveikime ant bėgimo takelio, 300 m nuotolio įveikime su šiaurietiškomis lazdomis, interaktyviuose žaidimuose, šachmatų varžybose. 2022 m. sausio 29 dieną vyko baigia- moji sporto projekto veiklų įsivertini- mo „Kartų šventė". Šventėje dalyvavo Tauragės rajono savivaldybės meras Dovydas Kaminskas, Tauragės šeimos gerovės centro, Adakavo socialinių paslaugų namų Tauragės padalinio skyriaus auklėtiniai, Trečiojo amžiaus universiteto senjorai, Tauragės „Se- namiesčio" bendruomenė ir, žinoma, „versmiškiai" bei visi norintys. Baigiamojo renginio metu visų tikslinių grupių atstovai išlaisvino judėjimo galią, dalyvaudami parale- linėse fizinio aktyvinimo veiklose; apdovanoti savanoriai gimnazistai, kurie šio projekto metu įsitraukė į fizinio aktyvinimo veiklų įgyvendinimą ir dalyvavo konkurse - kūrė motyvuo- jančius videofilmukus MOVĖ apie fizinį aktyvumą: kodėl svarbu sportuoti? kas įkvepia ir motyvuoja aktyvioms veikloms projekto dalyvius? Džiugu, kad per projekto laikotarpį susiformavo aktyvaus judėjimo įgū- džiai - judėjimas tapo ne atsitiktine, bet sąmoninga nuolatine veikla; didėjo pasitikėjimas, socialiniai įgūdžiai, vy- resnės kartos pavyzdys įkvėpė ir dar labiau paskatino sąmoningą poreikį sportavimui ir bendravimui. Dėkojame projekto veiklas įgyvendinantiems fizinio ugdymo mokytojams: Vidai Januševičienei, Alvydui Skurdeliui, „versmiškių" savanorių komandai ir visiems dalyviams bendrystę, šiltas emocijas ir sąmoningo poreikio sportavimui skatinimą.