Rubuliuose - sporto ir poilsio aikštelė

Šaltinis: Pajūrio naujienos
Publikavimo data: 2022-01-25, antradienis
Puslapis: 3
Plotas: 135 kv. cm
Tiražas: 5500
Regionas: Klaipėda

Rasti raktažodžiai: Sporto rėmimo fondas

    Rubuliuose - sporto ir poilsio aikštelė Rubulių kaimo bendruomenė įgyvendino Sporto rėmimo fon- do finansuotą projektą „Sporto ir poilsio zonos įrengimas“ ben- druomenei skirtame žemės skly- pe. Vykdant projektą buvo įsi- gyta įvairaus lauko sporto inven- toriaus, kuris su montavimo pa- slauga kainavo 9003,99 Eur. Ben- dra projekto vertė - 10697,00 Eur pagal paraišką Nr. SRF- SIĮ-2020-1-0267. Projekto pa- baiga - 2022 metų sausio 31 d. Šiuo projektu buvo pratęsia- mi anksčiau pradėti darbai, įren- giant sporto ir poilsio zoną Ru- bulių kaimo gyventojams, taip siekiant mažinti socialinę atskir- tį, didinti fizinio aktyvumo vei- klų tęstinumą, kuo itin džiaugia- si mažieji bendruomenės nariai. Dėkojame visiems bendruo- menės nariams, prisidėjusiems prie sporto ir poilsio aikštelės įkūrimo.