Priimti iššūkius sudėtingose gyvenimo situacijose ― didelis išbandymas kiekvienam žmogui

Šaltinis: Naujasis Gėlupis
Publikavimo data: 2020-05-09, šeštadienis
Puslapis: 10
Plotas: 547 kv. cm
Tiražas: 1300
Regionas: Kaunas

Rasti raktažodžiai: Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

             Priimti iššūkius sudėtingose gyve- nimo situacijose - didelis išbandymas kiekvienam žmogui. kitos pusės - ga- limybė ieškoti naujų, kūrybinių spren- dimų. Kas ieško - visuomet suranda ir atranda. Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir karantino metu nepaleidžia skaitytojų savo dėmesio lauko ir nuo- latinės globos. Balandžio mėnesį bibli- oteka kvietė skaitytojus dalyvauti kūry- biškiausios knygų anotacijos konkurse „Pasaulis mano knygų lentynoje". Kon- kurso idėja suviliojo, juolab, kad knygos augina žmogų, jo pasaulėžiūrą, turtina vidinį pasaulį, atveria neribotas pažini- mo galimybes. Perskaitytos (ypatingai palikusios žymę tavyje) knygos įspūdžiu visuomet maga dalintis. Dėl anotacijos sprendimą priėmiau iškart. Sunkiau buvo pasirinkti autorių. Tiksliau, rink- tis tarp dviejų - Just. Marcinkevičiaus ir R. Granausko. Pasirinkau R. Granauską dėl labai paprastos priežasties. Karan- tinas į daugelį dalykų privertė pažvelgti kitomis akimis, kai kuriais momentais paryškinti teiginį, kad tik šuo kaskart ir kasdien moka laukti ir džiaugtis su- sitikimu taip, tarsi išsiskyrimas truko amžinybę. Anotacijai pasirinkau R. Gra- nausko knygą „Kai reikės nebebūti: ma- no draugo gyvenimas ir mirtis". Džiau- giuosi ir dėkoju Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos konkurso komisijai įvertinimą ir padėką kūrybišką ir atidų žvilgsnį į knygą, originaliai prabi- lusį tekstą, dalyvavimą konkurse ir meilę literatūrai. Komisijos sprendimu mano darbas buvo išrinktas į geriausių ano- tacijų dešimtuką. Dalinuosi savo kūryba su „Gėlupio" skaitytojais. Pagarbiai, Valė Petkevičienė „Kai reikės nebebūti: mano draugo gyve- nimas ir mirtis“ arba Romualdo Granausko kūrybos ant- kaklis ant skaitytojo sprando. Nuo pirmo iki paskutinio knygos puslapio. Iki gilia išpažin- timi pažymėto laiško geriausiam draugui - šuniui Buliui. Laiško, kuriame visos Romu- aldo Granausko gyvenimo kūrybos prasmė. Pasilikti. Šiapus ir Anapus. Užsispyrusio že- maitiško būdo žmogumi ir gilios, jautrios sielos kūrėju, kurio, anot jo paties, kūnas Lietuvoje, siela kalboje. Granausko žodis užkabina lengvai, tačiau įtraukia taip, kad pajunti priklausomybę jo kūrybai, kuri ne- paleidžia. Lengva su tuo susitaikyti ir tie- siog mėgautis. Žmogaus ir šuns draugystės istorijoje tu atsiduodi žodžio ir meilės jaus- mo galiai. Abipusės, tikros, kasdienybėje iš- gyvenamos meilės jausmui. Romualdo kal- bos laukas toks didelis, toks beribis, gilus ir platus, toks paprastai nepaprastas ir įtrau- kiantis, kad negyventi tąja besąlygiška šuns ir žmogaus meile tiesiog negali, ji įauga į kiekvieną tavo kūno ląstelę, pulsuoja tavo gyslomis, tu jauti kiekviename savo šir- dies dūžyje ir ji akimirkai neleidžia tau suabejoti - esi savanoris Granausko kūrybos pėdsekys! Draugystės ekstazė nepaleidžia iki paskutinio atodūsio, kai šventa sąjunga staiga įtrūksta ir nutrūksta. Matai, jauti ir išgyveni, kaip stiprus žemaitiškas rašytojo būdas suklumpa prieš besąlyginę draugo - šuns meilę. Tavo protą ir širdį užvaldę, kny- gos puslapiais vedžioja kalbančios rašytojo ir šuns akys. abiejų žvilgsniuose įskaitai meile ir nerašytos ištikimybės priesaika su- jungtą draugystę, kuriai nereikia pažadų, įsipareigojimų. Privalu - jausti vienas kitą. Tuomet nevalingai suklumpa ir tavo, skai- tytojo, širdis, protas, tačiau meilė ir toliau veda šventu Granausko tikėjimu, kad mirtis nėra pabaiga. Ar verta tikėti, skaityti ir būti ištikimu Romualdo Granausko kūrybos pėd- sekiu? Taip. Nes tai ir yra ta tikroji gyveni- mo pusė - rašto, knygos ir žmogaus kūrybos ilgaamžiškumo galia. Realybės akivaizdoje, kai mirtis išsivedė abu - ir draugą, ir rašy- toją - knyga pasilieka Granausko liudinin- ku, pažadu ir laišku, kad mirtis bejėgė prieš kūrybos galią - GYVENTI! Bk" n , , _ * j/ĘM „Kai reikės nebebūti: mano draugo gyve- Mrfii rįjjHUn ilitlll nimasirmirtis H Į If f) Į 1 1 j j į į arba Romualdo Granausko kūrybos ant- kaklis ant skaitytojo sprando. Nuo pirmo iki Y : 'JmLmJI paskutinio knygos puslapio. Iki gilia išpažin- timi pažymėto laiško geriausiam draugui - J t šuniui Buliui. Laiško, kuriame visos Romu- aido Granausko gyvenimo kūrybos prasmė. Priimti iššūkius sudėtingose gyve- PasiIiktL Šia P us irAm P us ' Užsispyrusio že- nimo situacijose - didelis išbandymas maitisko hŪdo zmo 3 umi ir 9 ilios - J autrios kiekvienam žmogui. kitos pusės - ga- sielos kŪrė J u kuno ' anot ° P aties kūnas limybė ieškoti naujų, kūrybinių spren- Lietuv0 J e ' siela kalbo G nausko z ° dis dimų. Kas ieško - visuomet suranda ir užkabina Ien 9 vai tačiau ! traukla tai P’ kad atranda. Nacionalinė Martyno Mažvydo P a < unti Priklausomybę jo kūrybai, kuri ne- biblioteka ir karantino metu nepaleidžia P a,eidzia Len a su Wo laikyt, ir t,e ~ skaitytojų savo dėmesio lauko ir nuo- sio 9 9 autis ' Zmo 3 aus irsuns Vystės latinės globos. Balandžio mėnesį bibli- iston e tu įduodi žodžio ir meilės jaus- oteka kvietė skaitytojus dalyvauti kūry- mo P aliaL Abi P usės - tikws ' kasdienybėje is- biškiausios knygų anotacijos konkurse gyvenamos meilės jausmui. Romualdo kal- „Pasaulis mano knygų lentynoje". Kon- bos laukas toks dldeUs > toks beribis 3 iIus ir kurso idėja suviliojo, juolab, kad knygos P latus ' toks paprastai nepaprastas irįtrau- augina žmogų, jo pasaulėžiūrą, turtina kiantis, kad negyventi tąja besąlygiška suns vidinį pasaulį, atveria neribotas pažini- ir žmo 3 aus meile tiesio 9 ne P alL Jl i au 3 a i mo galimybes. Perskaitytos (ypatingai kiekvien( * tav0 kūno P ulsu0 J a tav ° palikusios žymę tavyje) knygos įspūdžiu aslomis, tu jaut, kiekviename savo šir- visuomet maga dalintis. Dėl anotacijos dies e ir P ne įmirkai neleidžia tau sprendimą priėmiau iškart. Sunkiau suabejoti -esi savanoris Granausko kūrybos buvo pasirinkti autorių. Tiksliau, rink- P ėdsek y s! Vagystės ekstazė nepaleidžia tis tarp dviejų - just. Marcinkevičiaus ir iki Pratimo atodūsio, kai šventa sąjunga R. Granausko. Pasirinkau R. Granauską stai 9 a ! trŪksta ir atrūksta. Matai, jauti ir dėl labai paprastos priežasties. Karan- kai P sti P rus ūkiškas rašytojo tinas į daugelį dalykų privertė pažvelgti būdas suklum P a P s besąlyginę draugo - kitomis akimis, kai kuriais momentais Tavo protą ir širdį užvaldę, kny- paryškinti teiginį, kad tik šuo kaskart gos puslapiais vedžioja kalbančios rašytojo ir kasdien moka laukti ir džiaugtis su- k šuns akys. abiejų žvilgsniuose įskaitai sitikimu taip, tarsi išsiskyrimas truko meile ir nerašytos ištikimybės priesaika su- amžinybę. Anotacijai pasirinkau R. Gra- draugystę, kuriai nereikia pažadų, nausko knygą „Kai reikės nebebūti: ma- mreigojimų. Privalu -jausti vienas kitą. no draugo gyvenimas ir mirtis". Džiau- Tuomet alingai suklumpa ir tavo, skai- giuosi ir dėkoju Nacionalinės Martyno » sirdis P wtas taciau meilė ir toUau Mažvydo bibliotekos konkurso komisijai veda šventu G ~sko tikėjimu, kad mirtis įvertinimą ir padėką kūrybišką ir nėra pabaiga. Arverta tikėti, skaityti ir būti atidų žvilgsnį į knygą, originaliai prabi- ištikimu Romualdo Granausko kūrybos pėd- lusį tekstą, dalyvavimą konkurse ir meilę sekiu? Tai P' Nes tai ta tikroji gyveni- literatūrai. Komisijos sprendimu mano rno pusė -rašto, knygos ir žmogaus kūrybos darbas buvo išrinktas į geriausių ano- iamziskumo galia. Realybės akivaizdoje, tacijų dešimtuką. Dalinuosi savo kūryba kai mirtis išsivedė abu ~ ir drau ir r “> su „Gėlupio" skaitytojais. t0 >q - knyga pasilieka Granausko liudinin- Pagarbiai ku, pažadu ir laišku, kad mirtis bejėgė prieš Valė Petkevičienė kūrybos galią - GYVENTI!