Žvėriena ant moksleivių stalo - neįmanoma misija

Šaltinis: Valstiečių laikraštis
Publikavimo data: 2019-05-22, trečiadienis
Puslapis: 17
Plotas: 889 kv. cm
Tiražas: 17480
Autorius: Tomas Čyvas

            Žvėriena ant moksleivių stalo - neįmanoma misija Tomas Čyvas Vykstant agresyviam vajui dėl sveikos vaikų mitybos ugdymo įstaigose, kai kurie tikrai skanūs ir ekologiški patiekalai neturi jo- kių šansų būti įtraukti į mokslei- vių maitinimo valgiaraštį. Vieni - žvėrienos. Daro ir nemiršta Medžiotojų būrelis, globojantis ugdymo įstaigą, padedantis moki- nukams pažinti gamtą, taip pat pa- siūlantis darželio ar mokyklos sta- lui sumedžiotos zuikienos, elnienos ar danieliaus mėsos. Toks vaizdelis įmanomas kur nors Vokietijoje, o Lietuvoje tam yra begalė kliūčių. Tai, kad laisvėje augusio žvėries ar paukščio mėsa nėra „pagerinta" specialiais pašarais bei preparatais, siekiant užtikrinti maksimaliai laukinės mėsos. Kartais, demons- truodamas paramą projektui, žemės aplinkosaugos ministras asmeniškai dalyvauja dalijant porcijas. Kartu į moksleivių ugdymo programą in- tegruojamas miško ir ekosistemos pažinimo aspektas. Žinių apie ko- kius nors apsinuodijimus ir nelai- mes nėra. Kitame Vokietijos regione me- džiotojai padovanojo darželiui su- medžiotą elnią. Kad padarytų, kaip pabrėžia neseniai įkurtos Lie- tuvos medžiotojų draugijos valdy- bos narys, medžiotojų klubo „Uosin- ta" vadovas Mindaugas Jablonskis, jiems nereikėjo pereiti devynių biu- rokratijos pragaro ratų. Lietuvoje, jo nuomone, tokie precedentai sunkiai įmanomi dėl perteklinės administra- cinės naštos ir visuomenės sąmonėje įsišaknijusių stereotipų. Į „sveikuoliškus" valgiaraščius, sukėlusius tiek aistrų ir išvijusius „Teoriškai tai įmanoma įgyvendinti, tačiau žvėriena nėra pats pigiausias produktas, todėl sunku pasakyti, ar maitinimą organizuojančioms įmonės stengsis į moksleivių maitinimo valgiaraščius įtraukti v žvėrieną", - sako G.Cereška. greitą priaugimą „iki kondicijos ', yra žinoma visiems. Net ir kiauši- niai žymimi ir vertinami pagal tai, laisvai ar nelaisvai buvo auginama juos padėjusi višta. Dedeklės, lais- vai lakstančios ir kudakuojančios kieme, kiaušiniai pagal savo mais- tines savybes ir sveikumo kriterijus laikomi vertingiausi. Moksleivių maitinimas lauki- nės kilmės produktais nėra stebuk- las. Antai Siaurės Rytų Vokietijos Noištrelico mieste veikianti gimna- zija, remiama vietos valdžios, vyk- do projektą, kurio metu vaikai ska- nauja patiekalų elnienos ir kitos didelę dalį moksleivių valgyklų į kibinines, kebabines ar prekybos centrus, nedraudžiama įtraukti žvė- rienos patiekalų. Tačiau sąlygų vi- suma tam nepalanki. Teoriškai galima Valstybinės maisto ir veterina- rijos tarnybos Veterinarijos sani- tarijos skyriaus patarėjas Gintau- tas Cereška teigia, kad šiuo metu galiojantis žvėrienos paruošimo ir tiekimo į rinką teisinis reguliavimas nedraudžia tiekti žvėrienos jokioms tikslinėms vartotojų grupėms, taip pat ir moksleiviams. „Tiekiama į rinką žvėriena turi būti paruošta žvėrienos tvarkymo įmonėse. Me- džiotojai sumedžiotus žvėris, atli- pirminį apdorojimą medžioja- mųjų gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelėse ar medžiojamųjų gyvū- pirminio apdorojimo patalpose, pristato juos į žvėrienos tvarkymo įmonę, kurioje atliekamas tolesnis jos paruošimas (dorojimas, kailio lupimas, maistui netinkamų dalių pašalinimas, išpjaustymas, šūvio pa- žeistų vietų pašalinimas, atlieka- mas veterinarinis mėsos ir vidaus organų patikrinimas, prireikus - laboratorinis tyrimas). Tokia žvė- rienos tvarkymo įmonėje paruošta žvėriena gali būti tiekiama pre- kybai ar viešojo maitinimo įstai- goms. Žvėrienos tvarkymo reika- lavimai nustatyti reglamente (EB) Nr. 853/2004. Taip pat yra galimy- medžiotojams registruoti žvėrie- nos tiekimo mažais kiekiais subjek- tus, kurių tiesiogiai galėtų būti tiekiama žvėriena į mokyklų virtu- ves patiekalų žvėrienos gamybai. Yra nustatyti nacionaliniai mažų kiekių žvėrienos paruošimo reikala- vimai, tad medžiotojai (medžioklės klubai, būreliai), įsirengę žvėrienos tvarkymo patalpas, įregistravę tokią veiklą, gali naudotis galimybe tiek- ti žvėrieną vietinei rinkai", - sako Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovas. Pasak G.Cereškos, Valstybi- maisto ir veterinarijos tarnyba nedraudžia ir neprieštarauja, kad moksleiviams maitinti būtų tiekia- ma ir žvėriena, tačiau, pabrėžia jis, ji nėra atsakinga moksleivių maiti- nimo organizavimą. Tokią galimybę turėtų svarstyti moksleivių maitini- organizuojančios įmonės. „Manome, kad teoriškai tai įma- noma įgyvendinti, tačiau žvėriena nėra pats pigiausias produktas, to- dėl sunku pasakyti, ar maitinimą organizuojančioms įmonės steng- sis į moksleivių maitinimo valgia- raščius įtraukti žvėrieną", nurodo G.Cereška. Praktiškai visi purtosi Ši teorinė galimybė medžioto- jams kelia tik juoką. Kaip nurodo M.Jablonskis, apdorojančius mėsą įmonės kartais suteikia jiems drau- gišką paslaugą priima medžiotojo trofėjų perdirbti. „Mums pasako- ma: „Mėsą sutvarkysime, bet pas- kui jūs pasiimkite ir dėkite kur norite. Mes su popierizmais ir pati- krinimais reikalų turėti nenorime." O kad jie dar pasiūlytų mokykloms žvėrienos įsigyti nejuokaukite. Jei kalbėsime apie bendrą administra- cinę naštą, tai tik neseniai buvo at- sisakyta planų reikalauti, kad me- džiotojų būreliai įsirengtų beveik tokius pat mėsos apdorojimo ce- chus, kaip žemės ūkyje užaugintą skerdieną tvarkančios įmonės. „kuklius" maždaug 50 000 eurų. Teko gerai pakovoti, kad būtų sus- tabdyta ši nesąmonė", teigia me- džiotojas. įmonės, su kuriomis pavyko su- sisiekti redakcijai, taip pat patvirti- no niekad neplanavusios tiekti žvė- rienos mokykloms, nors kai kurios perka žvėrieną realizacijai savo fir- minėse perduotuvėse ar per kavines. į diskusiją apie tokią galimybę jos nesileido, o vadovai prašė ver- čiau net neminėti pavadinimų ir necituoti. Vienas tik nusišaipė, kad kol būtų suderinti visi reika- lingi popieriai - trofėjus sušvinktų. Tokį nusistatymą daugybę mo- kyklų aptarnaujančios bendrovės „Pontem" dietistė Aldona Blyžienė vadina visiškai suprantamu. „Mes perkame viską tik pa- tikrintų tiekėjų, tačiau vis tiek tu- rime viską nuodugniai pertikrinti: ištirti mėsą dėl kancerogenų, su- skaičiuoti baltymus ir angliavande- nius, sukurti technologinę kortelę. Visus valgiaraščius reikia derinti su Valstybine maisto ir veterina- rijos tarnyba, šis procesas gali už- trukti iki dvidešimties darbo dienų. Tad sutinku, kad gal ir sušvinktų, kaip jūs sakote. Ir tai galioja ne tik mums, bet ir kitoms maitini- mo įmonėms, dirbančioms rinko- je. Net nesvarbu-, koks maitinimo modelis konkrečioje mokykloje taikomas ir kas aptarnauja arba tiekia produktus. Tiesa, valdžios patvirtintuose reikalavimuose tik- rai nėra žvėrienos draudimo. Bet, be mano jau paminėtų dalykų, yra dar ir kaina, į kurią reikia tilpti", - tikina specialistė. Dar viena kliūtis panašiems už- mojams ir projektams yra rėksmin- gi „gamtos mylėtojai", kuriuos net nuosaikesni visuomenininkai vadi- na ekoteroristais. Taip pat galima nuspėti veganiškomis idėjomis per- siėmusių hiperaktyvių tėvelių bei mamyčių reakciją į „gamtos nio- kojimą" ir „lavonų valgymą". Nepa- ranku tai ir stambesniems naminės mėsos tiekėjams, kuriems užkliūva net smulkieji ūkiai, esą įvairiomis pernešamomis ligomis keliantys grėsmę verslui. Žodžiu, kol kas žvėrienos mokinukai gali paragauti tik kavinėse ar namuose, kol dar ir čia neįsibrovė budrių svetimos lėkš- tės turinio reguliuotojų bei sveikuo- lių fanatikų entuziazmas. M.Jablonskis: „Tik neseniai buvo atsisakyta planų reikalauti, kad medžioto- būreliai įsirengtų beveik tokius pat mėsos apdorojimo cechus, kaip že- mės ūkyje užaugintą skerdieną tvarkančios įmonės." neįmanoma misija 9Klį^^^^^Ę^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^KB^BįSĘįm^B^^^^a^^^^ Jlliliiiliiiiliiii§iisi